سلامت افراد جامعه و حساسيت مديريت مراكز درماني-دكتر نصير دهقان *

مديريت بر مبناي هدف در بيمارستان ها به استقرار اهداف مشخصي در قالب زمان معين و تشريك مساعي كاركنان در اجراي آنها منجر مي شود. از اين رو لازم است تركيب مناسبي از اخلاقيات و اجراي اصول ارائه خدمات بهداشتي ايجاد گردد كه خود مستلزم مهندسي مجدد ارزش ها و آموزش كاركنان است.

دانش مديريت به مديران كمك مي كند تا بتوانند بهترين تصميم را در كمترين زمان ممكن اتخاذ كنند و براي سازمان خود، كاركنان و جامعه شان، اثربخش و ارزش آفرين باشند. يك مدير خوب اهل مطالعه است؛ به طور كلي مديريت كار كردن با افراد و به وسيله افـراد و گـروه هـا بـراي تحقـق هـدف هـاي سازماني است. به اين منظور، لازمه موفقيت مديران در همه سازمان ها مجهز بودن آنان به مهـارت هاي اجتماعي و انساني مي باشد. از آنجا كه مديران با منابع انساني سروكار دارند، براي دسـتيابي به هدف هاي سازماني مي بايست هدايت و رهبري را مورد توجه قرار دهند.
همچنين مديران بايد شناختي اساسي از تفاوت ميان «مديريت» و «رهبري» داشته باشند و بدانند چگونه اين دو فعاليت براي تحقق موفقيت سازمان بايد با همديگر تركيب شوند. در يك سازمان با وجود تفاوت عمده بين «رهبري» و «مديريت»، ارتباط تنگاتنگي بين آن دو وجود دارد. يك رهبر مي تواند مدير باشد و يك مدير نيز مي تواند «رهبري» كند. در حقيقت يك مدير موفق بايد بتواند يك رهبر موفق هم باشد.
مدير يك مركز درماني به دليل مواجه بودن با شرايط حساس و خاصي كه مستقيماً با سلامتي انسان ها مربوط مي شود، وظيفه اي سنگين بر دوش دارد. اجراي وظايف اداري – سازماني و هماهنگي موثر در ارائه خدماتي كه منجر به بهبود بيماران خواهد شد و نيز ايجاد انگيزش لازم در كاركنان با توجه به روابط انساني خاصي كه در محيط درماني بنا بر طبيعت كار حاكم است، مدير بيمارستان را با شرايط ويژه اي روبرو مي كند.
اصولا در بيمارستان ها و مراكز درماني سه گلوگاه حياتي وجود دارد كه شامل كلينيك هاي تخصصي، بخش اورژانس و اتاق هاي عمل مي باشد. زماني كه چشم باز خود را معطوف آن ها نماييد، مي توانيد بخش قابل توجهي از وقت، انرژي و هزينه خود را ذخيره كنيد.
پيشنهاد مي شود به طور مداوم مراقب گلوگاه هاي مركز درماني تحت مديريت خود باشيد. يك مدير آرماني داراي ويژگي هايي مثل توانايي حرفه اي، ارزش مداري، تعهد فردي و حرفه اي است.
همان طور كه مي دانيد، الگوهاي رفتاري مناسب مدير در هر سازمان موجب به وجود آمدن روحيه و انگيزه قوي در كاركنان گشته و ميزان رضايت آنها را از شغل و حرفه خويش افزايش مي دهد.
يكي از سئوال‌هاي اساسي كه در ذهن مديران شكل مي‌گيرد اين است كه چه كار كنم كه همكاران و زير دستانم مثل من كار كنند و يا اينكه چه كار كنم تا كاركنان بخش‌هاي مختلف پر كارتر باشند و بهتر از قبل كار كنند.
ممكن است جواب اين سئوال در نگاه اول كمي پيچيده به نظر برسد، اما با كمي استفاده از تلاش‌‌هاي سازمان‌هاي درماني موفق مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه زماني كه حال پرسنل ما خوب باشد مي‌توانند با كيفيت بالايي به كارشان مشغول باشد. اكنون كه مي دانيم كه حال خوب مي‌تواند به كار خوب نيز منجر شود، راه‌هاي افزايش انگيزه و مديريت محيط را با جديت دنبال مي‌كنيم، جريان‌هاي سازمان غير رسمي را از بيرون مراقبت و سيستم تنبيه و پاداش را نظام‌مند مي‌كنيم. اگر مي‌خواهيم كه مشتري مدار باشيم، در ابتدا بايد كارمند مدار باشيم؛ چرا كه نارضايتي كاركنان پس از مدتي با احتمال بالا به نارضايتي بيماران و همراهان بدل خواهد شد.

*مدرس دانشگاه در حوزه روابط موثر