افزون بر چهارميليون بهره بردار در بخش كشاورزي فعاليت دارند

بيرجند - ايرنا - معاون دفتر امور تشكل هاي روستايي سازمان تعاون روستايي ايران با اشاره به فعاليت چهار ميليون و 30 هزار بهره بردار بخش كشاورزي گفت: در حال حاضر 12 هزار تشكل در اين بخش شكل گرفته است.

مرتضي اديب روزشنبه در جلسه نظام صنفي بخش كشاورزي خراسان جنوبي در بيرجند افزود: با ايجاد تشكل هاي مختلف اعم از دولتي، غير دولتي، تخصصي و فني بسياري از مشكل اين بخش رفع شد.
وي در ارتباط با راه اندازي نظام صنفي كشاورزي يادآور شد: اين تشكل به عنوان حلقه اتصال بين بهره برداران و نيز به عنوان چتر حمايتي فراتر از اين بخش در حال فعاليت و ارائه خدمات به بهره برداران است.
اديب در ادامه تعرفه و قيمت محصول كشاورزي را يكي از دغدغه هاي بخش كشاورزي ذكر كرد و افزود: نظام صنفي كشاورزي در چند سال گذشته توانسته نقش مهمي در تعيين قيمت محصول تضميني گندم و غيره ايفا كند.
به گفته وي بخش كشاورزي تا قبل از ايجاد نظام صنفي كشاورزي هيچگونه هويتي به نام شناسنامه شغلي كشاورزي نداشت.
وي ادامه داد: در حال حاضر 270 شغل در نظام صنفي كشاورزي كد گذاري و ثبت شد، بايد اطلاعات پروانه فعاليت كامل و دقيق باشد و با توجه به حائز اهميت بودن آن در تهيه و ثبت آن نهايت دقت شود.
معاون دفتر امور تشكل هاي روستايي سازمان تعاون روستايي در ادامه با اشاره به عضويت 700 هزار بهره ‌بردار نظام صنفي كشاورزي گفت: 500 هزار پروانه نظام صنفي در اين حوزه صادر شده است.
وي اضافه كرد: با صدور پروانه نظام صنفي، بهره برداران و كشاورزان از نظر ايجاد و تثبيت اشتغال در بخش كشاورز مورد حمايت قرار مي گيرند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر 437 نظام صنفي در بخش كشاورزي كشور فعال است، گفت: وظيفه اصلي نظام صنفي كارهاي كشاورزي، سازماندهي، پيگيري و دفاع از حقوق كشاورز است.
وي با بيان اينكه تشكيل نظام صنفي بخش كشاورزي در 13 شهرستان در حال انجام است، گفت: با تشكيل اين تعداد نظام صنفي تمام شهرستانها داراي نظام صنفي خواهند بود.
2047/7557 / 1539