ضرورت استفاده از شرایط پساتحریم در تدوین برنامه ششم

اراك-ایرنا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مركزی گفت: شرایط پسا تحریم فرصت های زیادی برای كشور ایجاد می كند كه باید از آنها برای تدوین برنامه ششم استفاده شود.

رقیه یادگاری روزپنج شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: برنامه ششم در شرایط پسا تحریم تدوین می شود كه به طور قطع یكسری ظرفیت های مناسب برای سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت.
وی بیان كرد: در استان مركزی ظرفیتهای سرمایه گذاری زیادی وجود دارد و این ظرفیت به مراتب قابل توجه تر از سایر استان ها است كه باید در شرایط پسا تحریم و تدوین برنامه ششم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مركزی ادامه داد: برنامه ششم از اهمیت خاصی برخوردار است و باید بر اساس شرایط تدوین شود و دارای سناریوی مختلف باشد.
یادگاری اظهار كرد: رویكرد برنامه ششم جامعه نگر با نگاه به موضوعات خاص است كه موضوعات خاص آن ممكن است مكان محور و یا مسئله محور و یا سایر موارد باشد كه به صورت ویژه دنبال می شود.
وی گفت: برنامه ششم باید بر اساس اولویت بندی اقدامات، طراحی و تدوین و مشخص شود در هر بخش كدام یك از اقدامات باید در اولویت اجرا قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مركزی اضافه كرد: در برنامه پنجم توسعه از توان بخش خصوصی به خوبی استفاده نشد و پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه از ظرفیت این بخش بهره گرفته شود.
یادگاری اظهار كرد: در برنامه پنجم توسعه مطالعات طرح آمایش آماده نبود و این یك ضعف بود اما برای برنامه ششم توسعه مطالعه آمایش صورت گرفته و طرح آینده نگری آمایش به اتمام رسیده ، بنابراین تدوین راهبردها و سیاست های آمایشی یك حسن و نقطه قوت است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مركزی افزود: زمانی كه احكام برنامه ششم به مجلس برود و تصویب شود، كار در استان ها بر اساس چارچوب مشخص شده از سوی سازمان مركزی آغاز می شود، اما اقدام های لازم از قیبل طرح آمایش، وضع موجود بخش های مختلف، نشست با مراكز تحقیقاتی و پژوهشی و آسیب شناسی بر روی برنامه پنجم در استان مركزی صورت گرفته تا به محض ابلاغ ، اقدام های لازم در اسرع وقت انجام شود.
وی در خصوص نقاط ضعف برنامه پنجم نیز گفت: در این برنامه مهمترین اهداف دیده شده با منابع سازگاری نداشت و منابع جوابگوی اهداف تعیین شده نبود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مركزی ادامه داد: برنامه پنجم توسعه كشور و استان با شرایط تحریم مواجه شد و تنها یك سوم از پیش بینی های صورت گرفته محقق شد و به اهداف كلی دست پیدا نكردیم و زمانی كه منابع تغییر پیدا كند، اولویت ها نیز تغییر پیدا می كند.
یادگاری بیان كرد: یك برنامه كه توسط برنامه ریزان دولتی نوشته و طراحی می شود؛ مورد اعتقاد بسیاری از مجریان برنامه از جمله بخش خصوصی نیست.
وی اظهار كرد: برنامه پنجم توسعه یك برنامه همه جانبه بود، همه بخش ها در آن مطالعه، اهداف، استراتژی و اقدام های مختلف تعریف شده بود، امام اقدام ها اولویت بندی نشده بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مركزی، به نقاط قوت برنامه پنجم توسعه نیز اشاره كرد و گفت: این برنامه استراتژیك و راهبردی بود و امكان تغییر در آن زیاد بود.
برنامه ششم توسعه از سال 1395 در كشور و استان مركزی به مرحله اجرا در می آید.
3005/6012

سرخط اخبار استان‌ها