265 هزار كارت هوشمند ملي در فارس صادر شده است

شيراز- ايرنا- مدير كل ثبت احوال استان فارس، كارت هوشمند ملي را كليد ورود به دولت الكترونيك دانست و افزود: سال گذشته 20 هزار كارت هوشمند ملي و در 9 ماه امسال 265 هزار كارت هوشمند ملي در فارس صادر شد.

به گزارش دريافتي روز يكشنبه ايرنا عليرضا انصاري افزود: با هدف صدور كارت هوشمند ملي، اداره كل ثبت احوال فارس متعهد به راه اندازي 78 ايستگاه كاري و اداري بود كه با همكاري شركت پست استان و دفاتر پيشخوان موفق به راه اندازي 350 ايستگاه شديم كه بزرگترين اين ايستگاهها در محل شركت پست مركزي در شيراز راه اندازي شده و روزانه دو هزار كارت هوشمند ملي به مراجعان تحويل مي دهد.
مدير كل ثبت احوال فارس، در مورد صدور شناسنامه مكانيزه هم گفت: با توجه به اينكه احتمال جعل در شناسنامه هاي قديمي وجود دارد، لذا صدور شناسنامه هاي مكانيزه در دستور كار اين اداره كل قرار گرفت كه سال 93 اقدام به صدور 170 هزار شناسنامه مكانيزه كرديم و امسال نيز همين ميزان را صادر خواهيم كرد.
6122 /6118