سود 68 هزار و 200 ميليون ريالي صنعت بيمه در هشت ماه نخست امسال

تهران- ايرنا- صنعت بيمه كشور در هشت ماه نخست امسال نزديك به 149 هزار ميليارد ريال حق بيمه دريافت و نزديك به 80 هزار و 800ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كرد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال، 22.7 درصد رشد نشان مي دهد.

بر پايه گزارش اداره تحليل هاي آماري بيمه مركزي، سهم بخش غيردولتي از توليد حق بيمه به نزديك به 57.4 درصد رسيد و بيمه ايران به عنوان تنها شركت بيمه دولتي 42.6 درصد ديگر را بر عهده داشت.
شركت هاي بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، معلم، كوثر، پاسارگاد و كارآفرين (داراي سهم بيش از سه درصد) در مجموع 85 درصد حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس اين گزارش، شمار بيمه‌نامه‌هاي صادر شده در اين مدت با 9 درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال نزديك به 31 ميليون و 200 هزار فقره بود.
35 درصد حق ‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد و 29.4 درصد از حق بيمه هاي توليدي به بيمه درمان اختصاص داشت.
سهم بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل به ترتيب به ميزان 10.7 و 5.4 درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.
بر اساس اين گزارش، شركت هاي بيمه بيش از 15ميليون و 700 هزار مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كردند كه در مقايسه با هشت ماه نخست پارسال 34.6 درصد رشد داشت.
40 درصد خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و 33.7 درصد خسارت ها در بيمه درمان پرداخت شد.
بيمه هاي بدنه اتومبيل و زندگي هركدام نزديك به 6.6 درصد از خسارت هاي پرداختي بازار بيمه سهم داشتند.
در اين مدت نسبت خسارت (كه حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است و در محاسبه آن نسبت مبالغ خسارت هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري- عمومي دخالت داده نمي شود) نزديك به 54.3 درصد بود و در مقايسه با مدت مشابه پارسال 4.5 واحد افزايش نشان داد.
نسبت خسارت 9 شركت بيمه متقابل كيش، نوين، ملت، سينا، دانا، ميهن، آسيا، ايران و پارسيان بيش از اين ميزان در بازار بيمه بود (به ترتيب با: 1002.6، 89.1، 83.7، 74.5، 67.5، 63.5، 57.7،57.2 و 55.6 درصد).
چهار رشته بيمه اعتبار، بدنه اتومبيل، درمان و شخص ثالث و مازاد به ترتيب با نزديك به 439.7، 66.9، 62.2 و 61.9 درصد نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.
خسارت رشته‌ هاي بيمه مسئوليت و حوادث راننده نيز (با 50.5 و 47.2 درصد) بود.
اقتصام(1) 9141**1961