آمار فوت عابران پياده در حوادث رانندگي درون شهري شيراز نگران كننده است

شيراز- ايرنا- عضو شوراي اسلامي شهر شيراز گفت: آمار فوت عابران پياده در اثر حوادث رانندگي در شهر شيراز قابل توجه و نگران كننده است.

به گزارش ايرنا احمد رضا نقيب زاده، عصر دوشنبه در يكصد و سي و يكمين جلسه اين شورا افزود: در شرايطي كه در كشور 35 درصد فوتي هاي حوادث رانندگي درون شهري را عابران پياده تشكيل مي دهند، در شهر شيراز اين رقم 55 درصد فوتي ها را شامل مي شود.
وي ادامه داد: از ابتداي سال 94 تا كنون 84 عابر پياده در حوادث رانندگي درون شهري شيراز جان خود را از دست داده اند كه اين آمار بيانگر وضعيت بحراني كلانشهر شيراز در اين زمينه است و اين موضوع مي طلبد توجه بيشتري به ايمني عابران پياده شود.
او اظهار كرد: توسعه سطح معابر ساخته شده و افزايش تعداد خودروها در شهرهاي بزرگ باعث شده كه تقاضاي تردد در شهرها نيز افزايش يابد كه همين عامل محدوديت و تهديدهايي براي عابران پياده در پي داشته است.
نقيب زاده گفت: ضعف تجهيزات، تسهيلات و امكانات ايمني عابران پياده و همچنين كم توجهي به اين موضوع در روند توسعه شهري از جمله مسايلي است كه در شهر شيراز با آن رو به رو هستيم و در اين ميان افزايش تعداد پل هاي عابر پياده و گذرگاههاي زيرزميني ويژه عابر پياده از اقداماتي است كه شهرداري بايد توجه بيشتري نسبت به آنها داشته باشد و با مشاركت بخش خصوصي براي افزايش ايمني عبور عرضي شهروندان در معابر شهري گام بردارد.
اين عضو شوراي اسلامي شهر شيراز، با اشاره به مصوبه اين شورا مبني بر احداث 20 زيرگذر در اين شهر گفت: با وجود وجود چنين مصوبه اي اما تاكنون هيچ اقدامي در بحث ايجاد اين زيرگذرها انجام نشده است.
وي، از شهرداري شيراز خواست كه همزمان با بهره برداري از تقاطع هاي غير همسطح در اين شهر با اجراي طرح هاي ترافيكي، عبور ايمن عابران پياده در موقعيت تقاطع هاي غير همسطح احداثي، زمينه تردد ايمن شهروندان را فراهم كند.
نقيب زاده، اشغال پياده روها به عنوان فضاهاي كارگاهي در زمان ساخت و سازهاي شهري را از جمله موارد نقض حقوق عمومي شهروندان دانست و گفت: وقتي عابران پياده مسير عبور خود در پياده رو را مسدود ببينند مجبورند كه وارد خيابان شوند كه اين تهديدي براي آنها محسوب مي شود.
او گفت: با وجود مشاهده دايم اين وضعيت و به دليل مشخص نبودن متولي نظارت بر اين موضوع در شهرداري و با وجود اعتراض دايم شهروندان، همواره شاهد تداوم اين معضل در شهر شيراز هستيم.
نقيب زاده افزود: شهرداري بايد ضمن رفع عوامل كاهش ايمني حركت عابران پياده در معابر شهري، طرح مطالعاتي ويژه اي را براي افزايش ايمني از طريق احداث پل هاي هوايي عابر پياده، گذرگاه هاي زيرزميني و ديگر تجهيزات، تسهيلات و امكانات بكار گيرد به نحوي كه شاهد افزايش ضريب ايمني عابران پياده باشيم.ك/2
6122 /6118