آموزش هاي فني وحرفه اي  دركاهش برگشت زندانيان اثر 
گذار بوده است

گناوه-ايرنا- معاون آموزش سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور گفت: براساس بررسي هاي بعمل آمده و گزارش روساي زندان هاي چندين استان ، آموزش هاي فني وحرفه اي در زندان ها باعث كاهش برگشت مجدد زندانيان به زندان شده است.

به گزارش ايرنا، پوراندخت نيرومند روز دوشنبه در نشست خبري با خبرنگاران شهرستان گناوه افزود: اين سازمان بيش از 500 كارگاه آموزشي در زندان هاي كشور داير كرده تا زندانيان پس از برگشت به جامعه وارد بازار كار شوند.
وي گفت: باتوجه به اينكه سازمان درچندسال اخير در زمينه آموزشي گام هاي موثري برداشته اما با محدوديت هاي منابع مالي مواجه است كه نياز به تامين اعتبار لازم و همكاري و مشاركت دستگاههاي اجرايي دارد.
معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بيان كرد: در سه سال پيش ستاد مبارزه با موادمخدر مصوبه اي گذراند و اين سازمان را موظف كرد به معتادان درحال بهبود و بهبود يافته آموزش دهد.
وي افزود: دراين ارتباط سال گذشه يك ميليارد و 400 ميليون تومان در ستاد مصوب شد كه بخشي از آن اختصاص يافته است و در استان هاي مازندران و تهران نيز يك سري آموزش به معتادان مورد هدف ارايه شد.
نيرومند گفت: در بحث پديده جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي به تنهايي يك دستگاه نمي تواند بخوبي عمل كند و بايد همه دستگاههاي اجرايي با راهبردي خاص اين سازمان را كه در زمينه آموزشي فعاليت دارد، كمك كنند.
معاون آموزش سازمان آموزش فني وحرفه اي بابيان اينكه درصورتي كه دستگاههاي اجرايي به اين سازمان كمك كنند نتيجه بهتري در انجام وظايف و ماموريت هاي محوله خود خواهيم گرفت، افزود: درسال جاري با دستگاههاي مختلف مكاتبه هايي در زمينه نياز سنجي آموزشي بعمل آمده است.
وي ادامه داد: اين سازمان نزديك به 110 تفاهم نامه با شركت ملي نفت و بخش هاي خصوصي منعقد كرده است.
وي با اشاره به اينكه گروه هاي آموزشي فني و حرفه اي در سازمان از 30 گروه به 65 گروه در كشور افزايش يافته است، گفت: درسال جاري به استانها اعلام كرديم ظرفيت هاي اقتصادي موردنياز منطقه را شناسايي و معرفي كند تا آموزش هايي كه مدنظر است محقق و به نتيجه منجر شود.
نيرومند افزود: باتوجه به اينكه انجام اين كار سنگين است به مشاركت و كمك همه دستگاهها نياز داريم.
وي فراهم شدن زيرساخت ها و مشوق هاي بيمه اي و مالياتي، ايجاد موسسه مطالعاتي آموزشي و احياي صندوق كارآموزي را دراين راستا ضروري دانست و گفت: درصورت ياري رساني دستگاهها از جمله تامين بودجه شايد بيش از 70 درصد مهارت آموزان وارد بازار كار شوند و به حفظ اشتغال شاغلان نيز كمك شود.
شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قراردارد.ك/2
6164/1656