32نفر داوطلب نمايندگي  انتخابات مجلس در استان بوشهر نام نويسي كردند

بوشهر- ايرنا - جانشين ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: از زمان شروع ثبت نام از داوطلبان نمايندگي مجلس هاي خبرگان رهبري و شوراي اسلامي تاكنون 32نفر نام نويسي كرده اند.

سيد اسماعيل موسوي روز دوشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: امروز در مجموع هفت نفر براي رقابت در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سه حوزه انتخابيه استان بوشهر نام نويسي كردند.
وي يادآورشد: پنج نفر از افراد يادشده در حوزه انتخابيه بوشهر، گناوه و ديلم ، يك نفر دشتي و تنگستان و يك نفر نيز در حوزه كنگان ، دير، جم و عسلويه در سومين روز از آغاز شروع ثبت نام با حضور در فرمانداري هاي حوزه هاي انتخابيه نام نويسي كردند.
جانشين ستاد انتخابات استان بوشهر اظهارداشت: از مجموع افراد نام نويسي كرده سه نفر زن هستند كه هر سه نفر مربوط به حوزه انتخابيه بوشهر، گناوه و ديلم است.
وي گفت:پراكنش افراد ثبت نام كرده در حوزه هاي انتخابيه چهارگانه استان بوشهر مربوط به مجلس شوراي اسلامي بوشهر با 15 نفر و دشتي و تنگستان نيز با سه نفر به ترتيب بيشترين و كمترين شمار داوطلبان را به خود اختصاص داده اند.
موسوي با بيان اينكه امروز كسي در حوزه انتخابيه دشتستان نام نويسي نكرد افزود: حوزه هاي انتخابيه دشتستان و كنگان ، دير، جم و عسلويه نيز هر كدام شش نفر تاكنون براي شركت در انتخابات اين دوره مجلس نام نويسي كرده اند.
وي گفت: از مجموع چهار نماينده فعلي استان بوشهر در مجلس شوراي اسلامي تاكنون دو نفر براي رقابت دور دهم نيز با ديگر داوطلبان نام نويسي كرده اند.
جانشين ستاد انتخابات استان بوشهر افزود: شمار افراد نام نويسي كرده براي شركت در پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري از حوزه انتخابيه اين استان همچنان دو نفر است كه يكي از اين افراد غير روحاني است.
6045