رييس جمهوري روآندا برگزاري همه پرسي را نشانه وجود دموكراسي در اين كشور دانست

تهران-ايرنا- پس از برگزاري همه پرسي در روآندا كه با مشاركت گسترده مردم اين كشور همراه بود، رييس جمهوري روآندا از اينكه مردم به اصلاحات در قانون اساسي راي 'آري' دادند، تشكر كرد و برگزاري اين همه پرسي را دليل وجود دموكراسي در روآندا دانست.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از كيگالي، «پل كاگامه» گفت: حضور مردم در همه پرسي انتخابات رياست جمهوري بسيار خوب و گسترده بود. در حين برگزاري اين انتخابات هيچگونه حادثه اي گزارش نشد و اين موضوع از وجود امنيت در كشور خبر مي دهد. از همه افرادي كه به پاي صندوق هاي راي گيري آمدند، تشكر مي كنم. اين همه پرسي به خوبي نشان داد كه دموكراسي كامل در روآندا برقرار است.
بر اساس گزارش كميسيون انتخابات روآندا، 98 و چهار دهم درصد راي دهندگان روآندايي، روز جمعه با حضور در پاي صندوق هاي راي گيري، ايجاد اصلاحات در قانون اساسي اين كشور را تاييد كردند.
بر اساس اعلام اين نهاد، 6 ميليون و 160 هزار نفر در همه پرسي روز جمعه به تغيير قانون اساسي راي مثبت دادند.
با تاييد تغيير در قانون اساسي روآندا، كاگامه قادر خواهد بود پس از پايان دومين دوره خود در قدرت، همچنان نامزد رياست جمهوري شود و احتمالا تا سال 2034 بر مسند قدرت خواهد بود.
كاگامه 58 ساله از سال 2000 بطور رسمي رييس جمهوري بوده ، اما وي عملا از زماني كه نيروهاي شورشي تحت امرش در سال 1994 وارد كيگالي (پايتخت) شده و به نسل كشي اين كشور خاتمه دادند، قدرت را به دست داشته است.
دولت كنوني روآندا توانسته است موفقيت هايي را در زمينه تحولات اقتصادي و اجتماعي به دست آورد، اما گروه هاي حقوق بشري آن را به تحميل خفقان بر رسانه ها و جناح مخالف متهم مي كنند؛ اتهاماتي كه دولت آن ها را رد كرده است.
حزب سبز دمكراتيك كه حزبي كوچك اما تنها حزب مخالف واقعي اين كشور محسوب مي شود، تلاش كرد تا از طريق قانوني مانع از اجراي همه پرسي و تغيير در قانون اساسي شود، اما دادگاه روآندا اين اعتراض را رد كرد.
اين حزب همچنين به نداشتن فرصت براي برگزاري كارزار تبليغاتي عليه تغيير قانون اساسي اعتراض كرده است.
كاگامه كه آخرين بار در انتخابات 2010 پيروز شد تاكنون براي باقي ماندن در صحنه قدرت اظهار نظر قطعي نكرده اما در اين زمينه اعلام آمادگي كرده است.
بر اساس راي مثبت مردم روآندا به تغييرات در قانون اساسي كشورشان، وي مي تواند يك دوره هفت ساله و دو دوره پنج ساله ديگر در قدرت باقي بماند.
خاورم**9041**1010