نزدیك به چهارهزارنفرانتخابات خلخال وكوثررا برگزارمی كنند

اردبیل - ایرنا- فرماندارحوزه انتخابیه خلخال وكوثرگفت:سه هزارو900 نفردربرگزاری پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ودهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان های جنوب استان اردبیل مشاركت خواهند كرد.

علی نظری شیخ احمد روز دوشنبه درگفت و گو با خبرنگاران افزود: این تعداد در قالب هیات های اجرایی، نظارتی، انتظامی، امنیتی ونمایندگان فرماندار كاربرگزاری یك انتخابات پرشوروبا نشاط مردمی را در220 شعبه اخذ رای این حوزه به عهده خواهند داشت .
نظری اظهار كرد: ازتعداد 3 هزارو900 نفرعوامل برگزاری این دوره ازانتخابات نماینگی مجلس خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی 2 هزارو600 نفردرخلخال ویك هزارو300 نفرنیز درشهرستان كوثر درامربرگزاری انتخابات فعالیت خواهند كرد.
وی گفت:از زمان شروع زمان ثبت نام داوطلبین دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درستاد انتخابات شهرستان خلخال تاكنون 13 نفراقدام به ثبت نام درحوزه انتخابیه خلخال وكوثركرده اند.
وی با اشاره به ثبت نام میانگین 20 نفردردوره های گذشته برای انتخابات مجلس گفت:افزایش تعداد ثبت نام شوندگان دراین دوره بیش ازدوره های گذشته دورازانتظارنیست.
وی ازروند عادی ثبت نام وبررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیات اجرایی خلخال خبرداد وگفت: انتخابات براساس برنامه زمان بندی شده پیش می رود وبررسی صلاحیت ثیت نام شدگان توسط هیات اجرایی نیز در حال انجام است .
نظری هرگونه تبلیغات زودهنگام ازسوی داوطلبان و هواداران آنها درفضای حقیقی ویا فضای مجازی وشبكه های اجتماعی را ممنوع ذكر كرد . وی افزود: پس ازپایان بررسی صلاحیت ها واستعلام ازمنابع چهارگانه وتائید آن توسط هیات نظارت فرصت كافی برای تبلیغات دراختیارنامزدها قرارداده خواهد شد وانتظار می رود قبل ازفرصت قانونی افراد ازهتك حرمت، افترا،زیرسوال بردن خدمات دولت، تهمت، دامن زدن به اختلافات قومی، قبیله ای ،گویشی وطایفه ای ویا تخریب همدیگر خودداری كنند.
نظری گفت:هرگونه تبلیغات زودهنگام وفعالیت های تبلیغاتی خارج ازموعد داوطلبان توسط اعضای هیات های اجرایی، نظارتی وشورای تامین شهرستان رصد وقطعا درتائید صلاحیت این افراد تاثیرخواهد داشت .
وی با دعوت ازخبرنگاران رسانه های جمعی برای همكاری در زمینه سازی برای حضورحداكثری مردم درانتخابات افزود: خبرنگاران حق تهیه خبرازروند انتخابات وحضوردرفرمانداری خلخال را دارند، مشروط براینكه تبلیغ برله ویا علیه كاندیدایی دركاراصحاب رسانه منطقه دیده نشود.
حوزه انتخابیه خلخال و كوثر یك نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
6016/7119