حزب حاكم مردمي اسپانيا و ائتلاف با ساير احزاب براي تشكيل دولت

مادريد- ايرنا- حزب حاكم مردمي اسپانيا كه در انتخابات سراسري ديروز (يكشنبه) اين كشور پيروز شد، به دليل كسب نكردن اكثريت آراء بايد براي تشكيل دولت با ديگر احزاب ائتلاف كند .

به گزارش ايرنا به نقل از روزنامه آ ب ث، صندوق هاي راي آنچه را كه نظرسنجي ها پيش بيني‌ مي‌ كردند، اثبات كردند: «مجلس نمايندگان، چند رنگه خواهد بود.»
به رغم اينكه حزب حاكم مردمي اسپانيا با 28.7 درصد آرا و 123 كرسي پيروز انتخابات شد، اين آمارها دولت را براي اين حزب تضمين نمي‌ كنند. امكان اينكه ديگر قدرت هاي سياسي ائتلاف كنند باعث مي‌ شود كه مذاكرات در دفاتر احزاب در روز هاي آينده ، بيش از هر دفعه مهمتر باشند .
در ماده 99 قانون اساسي‌ اسپانيا آمده است نامزدي كه خواهان تشكيل دولت باشد بايد راي اعتماد مجلس را كسب كند. در اين زمينه، اگر در نخستين راي گيري به اكثريت مطلق 176 كرسي دست نيافت ، پس از 48 ساعت يك اكثريت ساده (كسب راي مثبت بيشتر از راي منفي‌ ) نياز دارد و مهلت براي تشكيل دولت، دو ماه خواهد بود به طوري كه اگر در طول اين مدت ، موفق به تشكيل دولت نشد ، انتخابات سراسري جديدي برگزار خواهد شد .
در چنين سناريويي ، هفته هايي‌ كليدي براي پيمان هاي انتخاباتي آينده آغاز مي‌ شوند كه اين پيمان ها مي‌ توانند چنين باشند :
**دولت اقليت حزب مردمي
براي اينكه حزب مردمي بتواند دولتي تشكيل دهد حتي در شرايط اقليت ، آراء كسب كرده خودش كافي‌ نيستند .در اين رابطه بايد به آراي مثبت بيشتري نسبت به آراي منفي‌ دست يابد. راي ممتنع حزب شهروندان كه 40 كرسي كسب كرده نيز برايش كافي‌ نيست زيرا جمع كرسي هاي حزب سوسياليست با 90 كرسي و حزب پودموس با 69 كرسي در مجموع 159 كرسي هستند كه بيشتر از 123 كرسي مردمي ها است .
حزب مردمي در اين صورت، تنها هنگامي مي‌ تواند به دولت دست يابد كه سوسياليست ها و پودموس نيز راي ممتنع بدهند زيرا حمايت هاي احزاب كوچك حزب ملي‌ گراي باسك با 6 كرسي و حزب ائتلاف جزاير قناري با يك كرسي برايش كافي‌ نيستند .

**حزب شهروندان به حزب مردمي راي مثبت بدهد
اگر حزب شهروندان با راي مثبت خود از مردمي ها حمايت كند ، دو حزب مردمي و شهروندان 163 كرسي در مقابل 159 كرسي راي مخالف سوسياليست ها و پودموس خواهند داشت .راي ممتنع ساير احزاب كوچك و 163 كرسي به مردمي ها كمك مي‌ كند كه به قدرت دست يابند .
با اين حال «آلبرت ريورا» رهبر حزب شهروندان ، در طول تبليغات انتخاباتي خود بارها گفت كه از دولت هاي رهبري شده از سوي «ماريانو راخوي» (حزب مردمي ) و «پدرو سانچز» (حزب سوسياليست ) حمايت نخواهد كرد هرچند كه به آنها راي ممتنع خواهد داد . راخوي به ريورا يك پيمان دولت براي چهار سال آينده را پيشنهاد داد اما در صورتي‌ كه ريورا اين پيشنهاد را قبول كند بر خلاف همه چيزهايي كه تاكنون ابراز داشته ، عمل كرده است .

**ائتلاف چپگراي سوسياليست و پودموس
مجموع كرسي هاي سوسياليست ها و پودموس 159 راي مثبت است كه اگر آن را با دو كرسي حزب چپ متحد يا برخي‌ از احزاب اقليتي (حزب جمهوري خواه كاتالونيا با 9 كرسي ، دموكراسي و آزادي كاتالونيا با 8 كرسي و يا حزب بيلدو ايالت باسك با 2 كرسي )، جمع بزنيم نيز مي‌ تواند يك دولت تشكيل دهد .
«پابلو ايگلسياس» رهبر پودموس در طول تبليغات انتخاباتي بارها تكرار كرد كه دوست دارد با احزاب ديگر به توافقات خاصي‌ برسد و براي مذاكره پنج محور اصلي‌ دارد: قانون جديد انتخاباتي ، استقلال قضايي ، حقوق اجتماعي ، اقدام مبارزه با فساد و حق تصميم گيري .

**دولت سه حزبه بازندگان
آنچه كه ماريانو راخوي در طول تبليغات انتخاباتي خود «پيمان بازندگان» ناميده بود ، اكنون مي‌ تواند با ائتلاف احزاب سوسياليست ، پودموس و شهروندان با 199 كرسي تحقق يابد؛ هرچند كه اين گزينه كمي‌ بعيد است و سئوالات بسياري را در اين مورد كه چه كسي‌ رهبري دولت احتمالي‌ تا به عبارتي ديگر چه كسي‌ نخست وزير آينده كشور خواهد شد، ايجاد مي‌ كند .
حزب شهروندان بارها تكرار كرده كه وارد دولتي كه در آن آلبرت ريورا نخست وزير نباشد، نخواهد شد. در نتيجه مذاكرات بسيار سخت و اجتناب ناپذير خواهد بود به طوري كه برخي‌ از احزاب بايد از ادعاهاي خود كم كنند هرچند كه در اين مورد ، شهروندان به دليل اينكه چهارمين جايگاه در راي گيري ها را به دست آورده نمي‌ تواند ادعاهاي زيادي براي تحميل حرف خود داشته باشد .

**ائتلاف بزرگ احزاب مردمي و سوسياليست
هرچند كه به نظر مي‌ رسد كه گزينه اي غير ممكن است، در طول تبليغات انتخاباتي ، برخي‌ از اعضاي حزب مردمي اعلام كردند كه مايلند با سوسياليست ها به توافق برسند، موردي كه حزب سوسياليست آن را نمي‌ پذيرد و حتي آن را 'رقت آور و مختص بازندگان' قلمداد كرد .
ائتلاف اين دو حزب 213 كرسي به دست مي‌ آورد و تقويتي براي حزب سوسياليست كه بدترين نتايج انتخاباتي خود را كسب كرده است، خواهد بود .
اروپام *5*491**1572