صنعت موتور محركه توسعه اقتصادي كشور است

كرج-رئيس دانشگاه خوارزمي گفت: جامعه در حال توسعه جامعه اي است كه امكان صنعتي شدن داشته باشد، چرا كه صنعت موتور محركه توسعه اقتصادي كشور است.

محمد علي سبحان الهي روز دوشنبه درسومين همايش تعامل صنعت و دانشگاه، افزود: صنعت و دانشگاه مكمل يكديگر بوده و دانشگاه ها با تربيت نيروي انساني مورد نياز صنعت و مي تواند گامي مهم در بهره وري اقتصادي كشور بر دارد.
وي با تاكيد به اين نكته كه صنعت و دانشگاه دو بال توسعه كشورهستند، اظهار كرد: نيروي انساني مورد نظر صنعت را بايد تربيت كرد و اين امر مهم باعث شكوفايي هر دوبخش صنعت و دانشگاه خواهد شد.
وي با اشاره به ضرورت شناسايي نيازهاي كمي و كيفي صنعت گفت:بايد با برنامه ريزي و مديريت، دانشجويان را به ارايه پايان نامه هاي در جهت رفع نيازهاي صنعت كشور تشويق كرد.
سبحان الهي پيشنهاد كرد:با تشكيل خانه صنعت و دانشگاه و حضور تنگانگ بين توليد كنندگان ، اساتيد و نخبه هاي دانشگاهي مي تواند نقش بسزاي در رفع مشكلات اقتصادي كشور داشته باشد.
وي،ضعف ساختاري در دانشگاه ها،عدم اطلاع رساني از (توانمندي هاي دانشگاه ها ونيازه هاي صنعت)، ضعيف بودن بستر رقابت و عدم تامين نيازهاي تحقيقاتي صنعتيرا ا از جمله مشكلات عنوان كرد.
7411/1535