فرهنگ سازي و تشويق در اولويت راهكارهاي باسوادي قرار گيرد

سنندج- ايرنا- استاندار كردستان فرهنگ سازي و تشويق را دو راهكار مناسب براي باسواد كردن افراد بي سواد دانست و تاكيد كرد از طريق تشويق هاي مادي و معنوي مي شود انگيزه باسوادي را در ميان بي سوادان ايجاد كرد.

به گزارش خبرنگار ايرنا عبدالمحمد زاهدي شامگاه شنبه در جلسه مشترك شوراي آموزش و پرورش و شوراي پشتيباني نهضت سواد آموزي استان در سنندج با تاكيد بر انسداد مبادي بي سوادي در استان خواستار تلاش گروه هاي مرجع از جمله روحانيون، دهياران، اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا و معلمان در جهت ريشه كني بي سوادي در استان كردستان شد.
او به برنامه نهضت سواد آموزي براي باسواد كردن 23 هزار بي سواد در استان اشاره كرد و گفت: براي باسوادي اين افراد نياز به مشاركت و همكاري تمام دستگاه ها و همچنين مردم داريم.
او با اشاره به اينكه در زمينه برنامه ريزي براي افراد بي سواد در كشور در گذشته ضعيف عمل شده است گفت: بايد افرادي را باسواد مي كرديم كه در گروه سني اولويت آموزش قرار داشتند اما افراد مسن را سواد دار كرديم.
استاندار كردستان خواستار فعاليت فرهنگي در جهت تغيير نوع نگاه به سواد در جامعه شد و اظهار كرد: در كنار مشوق هاي مادي و معنوي بايد فرهنگ سازي لازم نيز از طريق دستگاه هاي مرتبط و رسانه ها انجام شود.
در اين جلسه رئيس دانشگاه علوم پزشكي، مديركل نوسازي مدارس، رئيس شوراي اسلامي استان نيز در سخناني راهكارهاي خود را براي كاهش جمعيت بي سوادي استان را اعلام كردند.
3033/1904