ايران رتبه پنجم زمين هاي زيركشت آبي را در جهان دارد

بجنورد - ايرنا - كارشناس باغباني وزارت جهاد كشاورزي گفت: كشورمان با 9 ميليون هكتار زمين زير كشت آبي رتبه پنجم جهان را در اين زمينه دارد ولي از لحاظ برداشت و بهره وري اقتصادي بسيار عقب است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، عليرضا توكلي روز شنبه در كارگاه آموزشي باغ ها در اراضي شيبدار با اولويت توسعه انگور در بجنورد اظهار كرد: بايد مديريت برتر در استفاده از منابع آبي در كشور ايجاد شود تا روند توسعه كشاورزي بهبود يابد.
وي افزود: در كشور ما 25 ميليارد متر مكعب بارش سالانه باران در اراضي ديم داريم ولي درطول 26 سال گذشته راندمان توليد تنها 21 كيلوگرم گندم در هكتار افزايش يافته است.
وي در ادامه اظهار كرد: با ايجاد باغ هاي جديد در مناطق ديم و اجراي طرح هاي جمع آوري بارش باران، مديريت كشت ديم در استان خراسان شمالي اصلاح مي شود.
وي گفت: بارندگي سالانه استان حدود 300 ميلي متر است و براي اثربخشي اين ميزان بارش بايد راه كارهاي براي ذخيره آب و ممانعت از تبخير آب انديشيد.
وي گفت : 90 درصد آب در زراعت ديم تبخير مي شود بنابراين بايد سعي كنيم با كشت انگور در كانال هاي عميق و ذخيره رواناب در كانال هاي جانبي از ظرفيت بارش نهايت استفاده را ببريم.
اين استاد دانشگاه از ديگر راهكارهاي بهره وري صحيح منابع آبي را ايجاد سامانه هاي استحصال و جمع آوري آب باران، جمع آوري و هدايت و نفوذ آب در پاي هدف، افزايش ضريب رواناب و كاهش آستانه رواناب و تدارك وتهيه بستر مناسب و افزايش ظرفيت آب خاك در پاي درخت عنوان كرد.
وي گفت: هر چند ظرفيت و استعداد اين استان مناسب است اما برنامه علمي در زمينه كشاورزي و همچنين در سامانه هاي جمع آوري آب بخوبي كار نشده است.
خراسان شمالي 344 هزار هكتار عرصه كشاورزي دارد كه از اين سطح حدود 40 هزار هكتار باغ و مابقي زراعت است و از اين عرصه 16 هزار هكتار آن باغ انگور تشكيل مي دهد .
خراسان شمالي با توليد 175 هزار تن انگوردر سال 1393 توانسته است موقعيت مناسبي در كشور داشته باشد.
6003 / 6042