جمع بندي روز اول ثبت نام نمايندگان مجلس و خبرگان رهبري در خراسان شمالي

بجنورد- ايرنا- از آغاز ثبت نام نامزدي مجلس خبرگان رهبري و انتخابات مجلس در استان خراسان شمالي، شش نفر نامزدي خود را براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و يك نفر براي انتخابات خبرگان رهبري در اين استان اعلام كردند.

به گزارش ايرنا ، از ستاد انتخابات پنجمين دوره انتخابات خبرگان رهبري حوزه انتخابيه خراسان شمالي و دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاكنون تنها آيت الله حبيب الله مهمان نواز در ستاد انتخابيه مجلس خبرگان رهبري در حوزه انتخابيه خراسان شمالي از روز پنجشنبه تا شنبه در دفتر فرمانداري بجنورد نام نويسي كرده است.
براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در فرمانداري بجنورد نيز چهار نفر و در فرمانداري اسفراين نيز دو نفر براي اين انتخابات در روز شنبه ثبت نام كرده اند و در فرمانداري شيروان تاكنون كسي ثبت نام نكرده است.
استان خراسان شمالي داراي چهار كرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي است و شهرستان فاروج نيز مشتركا با شهرستان قوچان استان خراسان رضوي يك نماينده دارد.
همچنين استان خراسان شمالي در مجلس خبرگان رهبري داراي يك نماينده است.
حدود 900 شعبه در خراسان شمالي براي اين دوره از انتخابات تشكيل خواهد شد و 13 هزار نفر نيز عوامل اجرايي و انتظامي انتخابات را بر عهده خواهند داشت.
در انتخابات مجلس خبرگان رهبري 19 حوزه و در انتخابات مجلس شوراي اسلامي 17 حوزه در استان خراسان شمالي در نظر گرفته شده است.
خراسان شمالي در انتخابات دوره هاي گذشته مشاركتي بيش از ميانگين كشوري داشته است.
حدود 60 درصد از جمعيت 900 هزار نفري خراسان شمالي واجد شرايط راي در انتخابات 94 هستند.
3007/ 6042