اختصاص اعتبار براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده از سيل كرمانشاه

كرمانشاه - ايرنا - با تصويب هيائت وزيران، مبلغ 58 ميليارد و 120ميليون ريال براي بازسازي بخشهاي خسارت ديده ناشي از سيل استان كرمانشاه اختصاص يافت.

به گزارش ايرنا، پايگاه اطلاع رساني دولت روز شنبه اعلام كرد: اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري، اين مصوبه را در تاريخ 10 آذر ماه 94 براي اجرا به وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ كرد.
*متن مصوبه هيات وزيران به شرح زير است:
1- مبلغ پنجاه و هشت ميليارد و يكصد و بيست ميليون (000ر000ر120ر58) ريال به صورت هزينه اي از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- ، براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان كرمانشاه به شرح جدول (*)در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
2- مبلغ يكصد و چهل و چهار ميليارد (000ر000ر000ر144) ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت (با سود چهار درصد در مناطق روستايي و پنج درصد در مناطق شهري) توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل به شرح جدول(*)با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و استانداري بين آسيب ديدگان ناشي از سيل استان كرمانشاه با ضمانت زنجيره اي به منظور جبران خسارت پرداخت مي شود. بدهي احتمالي آسيب ديدگان به بانك ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود.
3- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پرداخت يارانه سود (مابه التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان موضوع بند (2) اين تصويب نامه را تضمين و تعهد مي نمايد كه هزينه هاي يادشده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني و منظور كرده و به شبكه بانكي پرداخت كند و اين تضمين نافي مسئوليت بانك هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.
4-سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه موظف است ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام اقدامات يادشده، گزارش عملكرد اعتبارات فوق را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كند.
(*)جداول مربوط به بندهاي 1 و 2 اين مصوبه در پايگاه اطلاع رساني دولت به نشانيwww.dolat.ir قابل مشاهده مي باشد.
8066