رقابت 65 راس اسب در هفته چهاردهم مسابقات اسبدواني كورس پاييزه گنبد

گنبدكاووس - ايرنا - در هفته چهاردهم مسابقات اسبدواني كورس پاييزه گنبدكاووس كه عصر جمعه در مجموعه سواركاري اين شهرستان برگزار شد، 65 راس اسب در هفت دور مختلف در مسافت هاي يك هزار ، 1200 و 1600 متر با هم رقابت كردند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، دور اول اين هفته از مسابقات مخصوص اسب هاي تركمن سه تا چهار ساله نبرده بود كه در پايان اسب هاي بارگل ، آرگام مهر و ثريا هورس به ترتيب اول تا سوم شدند.
رقابت اسب هاي دوخون دو ساله 8 تا 12 امتياز در دور دوم اين مسابقات با قهرماني گلاسكو به پايان رسيد و اسب هاي كلين هورس و استيكت به ترتيب دوم وسوم شدند و در دور سوم نيز اسب هاي داياناهج ، ريو گيفت و شارون در گروه اسب هاي تروبرد داخلي دو ساله 2 تا 6 امتياز حائز مقام هاي برتر شدند.
دور چهارم هفته چهاردهم مسابقات اسبدواني كورس پاييزه گنبد اختصاص به اسب هاي دوخون دو ساله 16 تا 22 امتياز داشت كه در پايان اسب هاي ريوبندر، آذامر و سودانور به ترتيب اول تا سوم شدند و در دور پنجم مخصوص اسب هاي دوخون سه ساله 16 تا 22 امتياز نيز اسب دازسالار اول شدو اسب هاي رامونا و كينگ دوم و سوم شدند.
اسب هاي دو خون سه تا چهارساله 24 تا 32 امتياز برگزار كننده دور ششم اين رقابت ها بودند كه در پايان قليچ بابا ، آليسا و سرور 2 به ترتيب اول تا سوم شدند و در دور هفتم مخصوص اسب هاي تروبرد داخلي سه تا چهار ساله 24 تا 24 امتياز نيز اسب هاي كاواكا كووا ، اليسا و مورگانا اول تا سوم شدند.
در پايان اين هفته از مسابقات ، مبلغ 486 ميليون و 500هزار ريال به عنوان جايزه به صاحبان اسب هاي برنده اهدا شد.
1860