استاندار فارس: بودجه عمراني فارس به اندازه يك ماه يارانه مردم استان است

شيراز- ايرنا- استاندار فارس گفت:‌ شايد بودجه عمراني استان در سال 94 در مجموع به دو هزار و 500 ميليارد ريال برسد كه در اين صورت اين رقم به ميزان مجموع يارانه پرداختي در يك ماه به مردم استان است.

به گزارش ايرنا سيد محمدعلي افشاني، شامگاه جمعه در همايش بررسي مشكلات روستاهاي استان فارس افزود:‌ با اين حساب، 12 برابر بودجه عمراني يك سال استان فار صرف پرداخت يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار اين استان مي شود.
وي گفت:‌ چنانچه اين اعتبار در اختيار استانداري قرار مي گرفت، مي توانستيم ضمن پاسخ به نيازها و درخواست هاي مردم در زمينه عمران و آباداني شهرها و روستاها، ساخت تاسيسات زيربنايي و كارخانه هاي بزرگ توليدي،گام هاي مهمي براي ايجاد اشتغال در اين استان برداريم.
استاندار فارس، از روستاييان به عنوان قشر پركار، مولد و كم توقع اين استان ياد كرد و گفت:‌ روستاييان علاوه بر نقش آفريني در توليد، در تامين امنيت كشور نقش مهمي دارند.
وي گفت: زماني اقتصاد فارس متكي به كشاورزي و دامداري بود و بخش زيادي از اشتغال روستاييان را اين امور تشكيل مي داد اما امروز با بروز خشكسالي، مهاجرت روستاييان به شهرها شدت گرفته و يك روستايي كه روزگاري با غرور حكمفرماي طبيعت بود ناگزير به حاشيه شهرها مهاجرت كرده و در شرايط تحقيرآميزي زندگي مي كند.
افشاني با اشاره به مخاطرات امنيتي و اجتماعي حاشيه نشيني در شهرها اظهار كرد:‌ درك وضعيت كنوني نشان مي دهد كه بايد هرچه در توان داريم براي جامعه روستايي و توسعه روستاها انجام دهيم.
استاندار فارس گفت:‌براي برون رفت از وضعيت كنوني بايد مزيت ها را در شهرها و روستاها شناسايي كنيم و به فعليت برسانيم. ك/2
2027 /6118