پيام ابتكار به حركت مردمي جنگلانه/افزايش تعداد سمن هاي محيط زيستي

تهران- ايرنا- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در پيامي به حركت مردمي و سبز جنگلانه گفت: جنگل، رمز حيات و پايداري سرزمين ما است و حركت مردمي جنگلانه مسيري هموار براي كمك به احياي رويشگاه هاي جنگلي به شمار مي رود.

به گزارش گروه علمي ايرنا از سازمان حفاظت محيط زيست، در اين پيام آمده است: امروزه ابعاد علمي، اقتصادي و محيط زيستي احياي جنگل ها و خدمات ارزشمند اين زيست بوم براي حفاظت از زمين هر روز بيش از گذشته روشن مي شود، چنانچه توجه ويژه توافق پاريس در مورد تغيير اقليم به ضرورت حفظ جنگل ها، بيانگر اهميت آن در جلوگيري از گرمايش زمين است.
اين پيام مي افزايد: دولت يازدهم نيز به موضوع حفاظت از عرصه هاي جنگلي رويكردي جدي تر داشته است، طرح مباحث مهمي همچون تنفس جنگل و تلاش براي افزايش واردات چوب صنعتي يا ايجاد پويش هشت مرداد با عنوان جنگل رمز حيات، نشانه هايي از اين رويكرد است.
ابتكار در پيام خود آورده است: در سطوح مردمي نيز اينكه جنگلانه توانسته طي دو سال گذشته، كيفيت و كميت مشاركت سمن هاي محيط زيستي را از حدود 85 سمن در 14 استان به بيش از 200 سمن در 31 استان كشور و با رعايت ملاحظات فني مرتبط افزايش دهد، خود گواه مسيري هموارتر در دوره جديد است.
وي در اين پيام ابراز اميدواري كرده است كه جنگلانه همچنان تداوم يابد و با انتخاب گونه هاي درختي سازگار با اقليم و كم آبي و متناسب با زيست بوم، رعايت دقيق نكات فني كاشت بذر و نيز حراست معني دار از مكان هاي بذر يا نهال كاري شده، به هدف خود نزديك شود و با راه اندازي دبيرخانه تخصصي سمن هاي محيط زيستي در حوزه جنگل، پس از تجربه موفق سمن هاي تخصصي حوزه تالاب، به تدريج حركت روبه رشد سرمايه هاي اجتماعي در حوزه محيط زيست به سمت تخصصي تر شدن مايل شود.
علمي (1)** 9340**1834