توسعه كشورمحصول وحدت حوزه ودانشگاه است

اردبيل - ايرنا-امام جمعه خلخال گفت: توسعه ورشد كشورمحصول ونتيجه وحدت حوزه ودانشگاه است .

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام اميررشت بري درخطبه هاي نمازجمعه خلخال افزود: حوزه ودانشگاه دوقطب حساس ودومغزمتفكرجامعه ايران اسلامي هستند وهراندازه اين دو به هم نزديكترباشند آهنگ توسعه كشور پرسرعت خواهد بود.
وي بيان كرد:هماهنگي واتحاد بين حوزه ودانشگاه همواره موجب پيشرفت كشوردرزمينه هاي مختلف علمي،اجتماعي ،سياسي واقتصادي شده ونزديكي تفكرات حوزوي ودانشگاهي ديگرثمرات وحدت حوزه ودانشگاه را دركشورافزايش خواهد داد.
وي اضافه كرد:هدف ازنام گذاري سال روزشهادت آيت الله مفتح به نام وحدت حوزه ودانشگاه، نرديك كردن افكاردانشجو وروحاني به همديگر وافزايش عزت واقتدار نظام اسلامي ايران مي باشد.
وي دربخش ديگري ازسخنان خود با محكوم كردن كشتارشيعيان نيجريه گفت: شهادت بيش از300 نفرومجروح ساختن تعداد بيشماري ازمردم مسلمان اين كشوربه بهانه مسدود كردن راه ازسوي شيعيان قابل تحمل نيست.
خطيب جمعه خلخال اظهاركرد: اسلام هراسي، پاكسازي مذهبي وشيعه كشي نتيجه ترس آمريكا،اسرائيل وانگليس ازگسترش اسلام در جهان است.
به گزارش خبرنگار ايرنا ، پس از آيين نماز جمعه نمازگزاران خلخالي دراعتراض به جنايات وكشتار شيعيان در نيجريه راهپيمايي كردند .
اين راهپيمايي ازمقابل مصلاي ايت الله خامنه اي آغازو درحالي كه راهپيمايان شعارهميشگي مرگ برآمريكا ومرگ براسرائيل سرمي دادند حمايت بي دريغ خود را ازمسلمانان جهان بويژه شيعيان منطقه و نيجريه اعلام كردند .
مراسم راهپيمايي مردم ونمازگزاران خلخال با تجمع درميدان جانبازان وقرائت قطعنامه پايان يافت.
7119/6016