موافقت كميسيون مشترك مجلس با انتشار عمومي آمار بانك مركزي در برنامه ششم

تهران- ايرنا- مديركل امور مجلس بانك مركزي از موافقت نمايندگان كميسيون مشترك مجلس با تصريح امكان انتشار آمار‌هاي اقتصادي از سوي بانك مركزي در مدت اجراي برنامه ششم توسعه خبر داد.

«مهدي اسلام پناه» درباره تعامل مناسب بانك مركزي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي بررسي احكام برنامه ششم توسعه، افزود: در احكام لايحه برنامه ششم توسعه بحث انتشار آمار‌هاي اقتصادي از سوي بانك مركزي ديده نشده است.
وي افزود: با توضيح كارشناسان بانك مركزي به كميسيون مشترك مجلس، نظر بانك مركزي پذيرفته و مقرر شد افزون بر انتشار داده ‌هاي اقتصادي از سوي مركز آمار، بانك مركزي نيز در مدت اجراي برنامه ششم توسعه به صورت مجزا گزارش‌هاي اقتصادي مانند رشد اقتصادي و تورم را به صورت عمومي منتشر كند.
مديركل امور مجلس بانك مركزي تاكيد كرد اين تصميم در متن لايحه برنامه ششم توسعه تصريح خواهد شد.
وي گفت: انتشار آمار از سوي دو نهاد، موازي كاري نيست بلكه مي‌تواند مكمل هم باشد.
بحث انتشار آمار يكي از موارد اصلاحي قانون برنامه پنجم توسعه بود.
بر پايه متن اوليه ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، مركز آمار ايران متولي انتشار عددها و رقم هاي خواسته شده بود و برخي با استناد به اين ماده، انتشار آمار از سوي بانك مركزي را نقض قانون مي‌دانستند تا اينكه پس از بروز برخي مشكل ها، بند ج ماده 54 مصوب پانزدهم دي ماه 1389 به شرح زير اصلاح شد:
دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند مانند گذشته در حدود وظايف قانوني خود در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تاييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد و انتشار آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام كنند.
برنامه ششم توسعه در مرحله پاياني بررسي هيات دولت قرار دارد.
اقتصام(3)** 9141**1961