توسعه همكاری های پژوهشی و آموزشی پژ‍وهشكده علوم شناختی و دانشگاه شهیدبهشتی

تهران-ایرنا پژوهشكده علوم شناختی و دانشگاه شهید بهشتی، گفت و گوهای جدیدی را برای بسط همكاری های دوجانبه پژوهشی و آموزشی آغاز كردند.

به گزارش گروه علمی ایرنا از پژوهشكده علوم شناختی، دكتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی و هیات همراه به دعوت دكتر سید كمال خرازی رئیس هیات امنا و دكتر علیرضا مرادی رئیس پژوهشكده علوم شناختی از مجتمع پژ‍وهشی – آموزشی جدید پژوهشكده علوم شناختی در شهر جدید پردیس دیدار كرد.
توسعه همكاری های آموزشی و پژوهشی با تبادل اعضای هیات های علمی، بهره برداری از توانمندی ها و امكانات تحقیقاتی و آموزشی پژوهشكده علوم شناختی و دانشگاه شهید بهشتی نیز در این دیدار مورد تبادل نظر قرار گرفت. فراهم آوردن امكان دسترسی و بهره برداری آسان تر دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشكده علوم شناختی از آزمایشگاه های تخصصی تجربی و شناخت (حیوانی)، عصب شناختی (انسانی)، نورو فیزیولوژی، مجازی و كتابخانه های تخصصی دو مركز آموزش عالی از جمله مسایل مورد توجه بود.
پژوهشكده علوم شناختی، دوره های دكتری تخصصی علوم شناختی – روان شناسی شناختی، مدل سازی شناختی، زبان شناسی و دوره های كارشناسی ارشد علوم شناختی – ذهن، مغز، تربیت و روان شناسی شناختی را با همكاری دانشگاه شهید بهشتی برگزار می كند. دوره دكتری علوم شناختی – علوم اعصاب شناختی پژوهشكده علوم شناختی نیز با همكاری دانشگاه علوم پزشكی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
همچنین درباره برنامه ریزی برای گسترش دامنه همكاری های دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشكده علوم شناختی در زمینه فعالیت های تحقیقاتی، راهنمایی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان و نیز ارتقاء كیفیت تحصیلی دانشجویان رشته های علوم شناختی، توافق اصولی حاصل شد.
پژوهشكده علوم شناختی، دارای 183 دانشجو در دوره های دكتری تخصصی و كارشناسی ارشد است. تعداد دانش آموختگان دوره های دكتری تخصصی و كارشناسی ارشد پژوهشكده 66 نفر است.
پ‍ژوهشكده علوم‌شناختی، نهادی غیر‌دولتی – غیرانتفاعی است كه با هدف كلی گسترش پژوهش و آموزش در حوزه‌های مرتبط با علوم ‌شناختی پایه ریزی شده است. نخستین سنگ ‌بنای این نهاد به شكل یك گروه مطالعاتی در سال 1377 با تاسیس 'موسسه مطالعات علوم‌شناختی'، نهاده شد. پس از تجربه یابی و گسترش فعالیت های موسسه با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، پژوهشكده علوم شناختی در سال 1382 جایگزین موسسه مطالعات علوم شناختی شد و به طور رسمی كار خود را به عنوان یك مركز پژوهشی - آموزشی آغاز كرد.
با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشكده علوم شناختی از سال 1385 اقدام به برگزاری دوره دكتری تخصصی Ph.D.)) نمود. با تایید وزارت علوم و با همكاری گروه روان شناسی دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشكده علوم شناختی از بهمن 1386 اقدام به پذیرش دانشجو در دوره كارشناسی ارشد علوم شناختی - روان شناسی شناختی نمود.
پژوهشكده علوم شناختی، در سالهای بعد مجوز برگزاری دوره های دكتری تخصصی مدلسازی شناختی، روانشناسی شناختی، شناخت اجتماعی، فلسفه ذهن، زبان شناسی شناختی و دوره كارشناسی ارشد علوم شناختی - ذهن، مغز و تربیت، را دریافت و اجرا كرد. هدف از برگزاری این دوره ها، علاوه بر ارتقا آموزش، تربیت محققان تراز اول برای پژوهش های روزآمد در علوم شناختی، است.
دكتر محمد مهدی طهرانچی رییس دانشگاه شهید بهشتی و هیات همراه، از آزمایشگا های تخصصی، تجربی و شناخت (حیوانی)، عصب شناختی (انسانی)، نورو فیزیولوژی و كتابخانه تخصصی پژوهشكده علوم شناختی بازدید كردند. تعدادی از دانشجویان دوره های دكتری تخصصی و كارشناسی ارشد پژوهشكده علوم شناختی، فعالیت های پژوهشی و عناوین رساله ها و پایان نامه های خود در حوزه علوم شناختی را شرح دادند. پیشنهاد ارتباط مستقیم و همكاری های انجمن های علمی دانشجویان دو مركز آموزش عالی نیز مورد موافقت اصولی قرار گرفت.
گفت و گوهای همكاری های آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشكده علوم شناختی برای تدوین توافقنامه آموزشی – پژوهشی جدید در مقاطع تحصیلات تكمیلی، در هفته های آینده ادامه خواهد یافت.
علمی **1440