شوراي امنيت سازمان ملل برنقش موثر جوانان درمقابله با افراط گري تاكيد كرد

نيويورك - ايرنا - شوراي امنيت سازمان ملل با تصويب قطعنامه 2250 برنقش جوانان بعنوان نيرويي موثر براي بناي صلح ومقابله با افراط گري تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا، فرهان حق جانشين سخنگوي دبيركل سازمان ملل درنشست مطبوعاتي روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: شوراي امنيت صبح امروز قطعنامه اي را با راي قاطع همه اعضا به تصويب رساند كه درآن برنقش زنان ومردان جوان بعنوان نيروي موثر دربناي صلح و امنيت جهاني ومقابله با خشونت وافراط گرايي تاكيد شده است.
به گفته اين سخنگو، احمد الهنداوي نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل درامور مربوط به جوانان اين قطعنامه را دستاورد چشمگيري درجهت تغيير ذهنيت حاكم درمورد جوانان واذعان بر نقش برجسته اي كه مي توانند در بناي صلح جهاني داشته باشند، توصيف كرد.
فرهان حق به نقل ازالهنداوي بااشاره به اينكه جوانان جهان تاكنون صرفا به عنوان عاملان خشونت ويا قربانيان آن مورد بي توجهي قرارگرفته بودند، گفت كه شوراي امنيت سازمان ملل با تصويب اين قطعنامه نقش وكمك موثري را كه جوانان قادرند دربرخورد با افراط گرايي وبناي صلح پايدار درجهان ايفا كنند برسميت شناخته است.
اروپام-4-541/1859

سرخط اخبار جهان