اقبال عمومي نسبت به رشته روان شناسي افزايش يافته است

تهران-ايرنا- عضو هيات علمي دانشكده روان شناسي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: اقبال عمومي نسبت به رشته روان شناسي در كشور افزايش يافته است.

فريبا زراني روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهي ايرنا افزود: به هر ميزاني كه جامعه نسبت به كمك روان شناس در ابعاد مختلف به شهروندان توجيه باشد؛ دانش آموخته اين رشته نيز جايگاه قابل قبول تري خواهد داشت.
وي اضافه كرد: رشته روان شناسي به سبب پيگيري منظم و ممتد فرآيند آموزشي آن، هم اكنون مشكل چنداني ندارد.
زراني گفت: بايد به اين نكته توجه كرد كه نگاه به حرفه روان شناسي و دانشجويان ترببت شده در اين رشته؛ چقدر مي تواند تاثيرگذار باشد.
اين استاد دانشگاه افزود: بايد سنجيد كه دانشگاه هاي كشور به چه ميزان مي توانند دانشجويان را براي فعاليت حرفه اي در جامعه تربيت كنند.
وي ادامه داد: اين موارد از جمله اهداف اصلي دانشكده روان شناسي دانشگاه شهيد بهشتي در تربيت نسل دانشجو قرار دارد.
زراني يادآور شد: آماده سازي دانشجو براي ارائه خدمت روان شناسي به طور علمي و حرفه اي در سطح جامعه از اهداف دانشگاه شهيد بهشتي است.
وي اظهار كرد: سعي شده در اين حوزه از منظر آموزش، كارورزي، آشنايي با ابعاد مختلف رشته روان شناسي در حوزه پژوهشي، عملي، باليني و آموزشي اقدامات ارزشمندي در دانشگاه شهيد بهشتي صورت پذيرد.
زراني با بيان اينكه اقبال عمومي نسبت به رشته روان شناسي در جامعه بالا است، گفت: رسانه ها در زمينه حساس زايي اين رشته علمي در جامعه بايد فعاليت بيشتري داشته باشند.
وي افزود: بايد رسانه ها بيش از گذشته تاكيد بر روان شناسي علمي و حرفه اي در جامعه داشته باشند و در راستاي آگاهي بخشي بيشتر افكار عمومي كوشا باشند.
فراهنگ**9187**1027