چالش مديريتي استان قم نتيجه ساختار تشكيلاتي معيوب و مديريت سنتي است

روزنامه شاخه سبز(چاپ قم) روز سه شنبه 10 آذرماه جاري مطلبي را با عنوان «چالش مديريتي استان قم نتيجه ساختار تشكيلاتي معيوب و مديريت سنتي است» به قلم «علي محمدي» مدرس دانشگاه منتشر كرده است.

در اين مطلب مي خوانيم: اگرچه شهراستان بودن در آغاز استان شدن قم فرصتي بود براي رشد و آباداني پايگاه جهان اسلام كه در قبل و بعد از انقلاب در سايه استان تهران مورد غفلت واقع شده بود اما امروز كه دو دهه از زمان استان شدن قم مي گذرد اقدامات گذشته در حد انتظار نبوده و عملا از اين فرصت طلايي براي رشد و آباداني قم استفاده مطلوب بعمل نيامده است. جا دارد در يك واكاوي علمي با حضور مديران استاني و كارشناسان حوزه مديريت نسبت به تحليل وضع موجود، شناسايي مشكلات و تنگناها و ترسيم افق بيست ساله استان قم در فضايي واقعي اقدام شود تا از منابع محدود براي تحقق اهداف توسعه و آباداني استان حداكثر بهره بعمل آيد. قطعا در توسعه و تعالي سازمان هاي اجتماعي نقش نيروي انساني نقش بي بديلي است كه طي دو دهه گذشته در استان قم مورد غفلت و با به كارگيري مديران غيربومي، سنتي و هزينه اي سرعت رشد و توسعه يافتگي استان را كند كرده است. پرداختن مديران كل استاني به امور اجرايي و غافل شدن از وظايف برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل به دليل عدم تشكيل ادارات شهرستان هاي تحت پوشش و تداخل فعاليت هاي صنف و ستاد يكي از بزرگترين معضلات مديريتي استان قم است كه بايد با اولويت به آن توجه و متناسب با تغييرات محيطي و جمعيتي اصلاحات لازم در حوزه ساختار تشكيلاتي بعمل آيد. بي شك مديران سنتي و غيرعلمي علاقه مند به تمركز امور اجرايي داشته و در برابر تغيير ساختار تشكيلاتي كه عدم تمركز را در راستاي سياست هاي دولت تدبير و اميد توصيه مي كند مقاومت هاي غيرمحسوس خواهند داشت. در راستاي تحقق اين هدف مهم تغيير مديران غير همسو با اعمال سياست هاي اصلاحي امري اجتناب ناپذير است. اميد مي رفت با انتصاب استاندار بومي موضوع تغيير مديران با رويكرد بومي گزيني و تغيير مديران ضعيف با اولويت و سرعت بيشتر به نفع مردم قم تغيير كند كه چنين نشد. شايد هم استاندار با دقت در حال ارزيابي و تصميم گيري هاي استراتژيك هستند كه احتمالا نتايج اين تصميمات را در آينده نزديك خواهيم ديد.آنچه مشهود است و بايد با اولويت به آن پرداخته شود موتور حركتي رشد و آباداني استان قم كند و مورد رضايت مردم، خبرگان و دلسوزان شهر كريمه اهلبيت(س) نبوده و نياز به اتخاذ تصميمات استراتژيك دارد. ك/1
/2085/ 6133/