شرایط به كارگیری كاركنان خرید خدمت در نیروی انتظامی ابلاغ شد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه نحوه استفاده از خدمات كاركنان خرید خدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را كه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش ایرنا ، متن مصوبه هیئت وزیران كه امروز سه شنبه در پایگاه اطلاع رسانی دولت انتشار یافت، به شرح زیر است:
آیین نامه نحوه استفاده از خدمات كاركنان خرید خدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به كار می روند:
الف- كاركنان خرید خدمت: كسانی كه با داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه، خدمت مشخصی را برابر قرارداد معین انجام می دهند.
ب- حق الزحمه: دریافتی های قانونی كه كاركنان خرید خدمت به اعتبار قرارداد دریافت می كند.
پ- قرارداد: تعهد كتبی كه به موجب آن كاركنان خرید خدمت در قبال دریافت حق الزحمه، خدمت مشخصی را برای مدت معین انجام می دهند.
ماده 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است بنا به ضرورت و برای مدت محدود و در چارچوب این آیین نامه نسبت به بكارگیری و استفاده از كاركنان خرید خدمت اقدام كند.
ماده 3– كاركنان خرید خدمت باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- تدین به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان رسمی كشور
ب- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل ولایت فقیه
پ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ت- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران كه به حكم قانون و یا رأی دادگاه غیرقانونی شناخته شده اند.
ث- عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی در زمان تقاضای بكارگیری
ج- دارا بودن كارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا حسب مورد معافیت های ذكرشده در قانون خدمت وظیفه عمومی
چ- نداشتن سوءپیشینه كیفری مؤثر
ح- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
خ- عدم محكومیت به محرومیت از خدمات دولتی
د- داشتن شرایط تحصیلی، تخصصی و مهارت لازم برای ارایه خدمت موردنظر
ذ- داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت موردنظر
ر- دارا بودن حداقل سن 18 سال و حداكثر 40 سال
ماده 4- بكارگیری كاركنان خرید خدمت با توجه به تخصص و مهارت مربوط، برای مدت معین بر اساس شاخص های زیر صورت می گیرد:
الف- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد برای خدمات علمی و پژوهشی
ب- دارا بودن مهارت های تخصصی با تأیید كمیسیون ارزیابی مهارت فنی موضوع ماده (29)قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1382- و اصلاحات بعدی آن، برای خدمات فنی و تجربی
ماده 5- استفاده از خدمات كاركنان خرید خدمت به صورت قرارداد یكساله و تمدید آن حداكثر برای چهار دوره یكساله، بنا به نیاز و تشخیص یگان مربوط و در سقف نیروی انسانی و اعتبارات مصوب امكان پذیر خواهد بود.
ماده 6- كاركنان خرید خدمت صرفاً در امور خاصی بكارگیری خواهند شد كه جذب كاركنان پیمانی و پایور امكان پذیر نباشد و استفاده از آنها در غیر از اموری كه در قرارداد ذكر می شود، ممنوع می باشد.
ماده 7- موارد خاتمه قرارداد به شرح زیر تعیین می شود:
الف- تقاضای شخص طرف قرارداد و موافقت یگان مربوطه خدمتی
ب- از دست دادن صلاحیت های امنیتی و مكتبی در طول مدت قرارداد به تشخیص مراجع ذی صلاح قانونی
پ- عدم نیاز یگان محل خدمت و فسخ قرارداد به صورت یكطرفه، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ت- نداشتن كارایی لازم یا انجام ندادن وظیفه به نحو مطلوب، بر اساس دستورالعمل مصوب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 8- به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی كاركنان خرید خدمت، هیئت انضباطی مركب از نمایندگان معاونت های نیروی انسانی و بازرسی نیروی انتظامی و نماینده یگان بكارگیرنده شخص خرید خدمت تشكیل و حسب مورد نسبت به ادامه همكاری وی، با اكثریت آرا تصمیم گیری می كند.
ماده 9– كاركنان خرید خدمت موظفند از لباس مصوب مربوط استفاده كنند.
ماده 10– كاركنان خرید خدمت از نظر بازنشستگی، از كارافتادگی و فوت تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی - مصوب 1354- و اصلاحات بعدی آن هستند.
ماده 11– كاركنان خرید خدمت می توانند با رعایت مقررات از تسهیلات و حمایت های بیمه های تكمیلی و اختیاری و در طول مدت خدمت همانند كاركنان پایور از مراكز و خدمات تفریحی و رفاهی نیروی انتظامی بهره مند شوند.
ماده 12- حداقل و حداكثر حق الزحمه ثابت كاركنان خرید خدمت موضوع این آیین نامه، تابع مقررات موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات كشوری مربوط به حداقل و حداكثر حقوق كه همه ساله توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ می گردد، می باشد و میزان آن بر اساس شرایط بازار كار، اهمیت وظایف، مهارت، تجربه و تخصص كاركنان خرید خدمت در قرارداد تعیین می شود.
ماده 13- در پایان مدت قرارداد به كاركنان خرید خدمت معادل یك ماه آخرین حقوق دریافتی به عنوان پاداش حسن انجام كار پرداخت می شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 30/8/1394 برای اجرا به وزارت كشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ كرد.
سیام*1551 * 6084*