مناسب سازي معابر و اشتغال مهمترين مطالبات معلولان

مشهد- ايرنا- مديركل بهزيستي خراسان رضوي گفت: مناسب سازي معابر و اشتغال مهمترين مطالبات معلولان در سطح اين استان است.

دكتر محمدرضا پوريوسف روز سه شنبه در نشست خبري به مناسبت 12 آذر روز جهاني معلولان افزود: روند اجراي مناسب سازي در ساختمانهاي دولتي به نسبت مطلوب است اما اين وضعيت در ساختمانهاي عمومي از جمله مساجد، مدارس، بانكها و سرويسهاي بهداشتي به هيچ وجه مناسب و در خور شان معلولان نيست.
وي گفت: در هماهنگيهاي انجام شده تمامي ساختمانهاي دولتي صرفا در ازاي اجراي قوانين مناسب سازي، پروانه ساختمان و پايان كار دريافت مي كند.
مديركل بهزيستي خراسان رضوي افزود: در حوزه ساختمانهاي عمومي و خدماتي روند مناسب سازي خوب نيست لذا نيازمند تغيير نگرش و فرهنگ جامعه در اين زمينه هستيم.
وي ادامه داد: مشهد حدود 11 ميليون مترمربع معابر شهري دارد كه تا كنون حدود 10 درصد آن مناسب سازي شده اما افزون بر 30 درصد ساختمانهاي دولتي تاكنون مناسب سازي شده اند.
پوريوسف همچنين معلولان را نيازمند مهارت آموزي ذكر و بيان كرد: در عين حال معلولان توانمند و تحصيلكرده فراواني داريم كه به دليل سخت اشتغال بودن، اشتغال همچنان مهمترين مشكل اين گروه است.
وي گفت: هم اكنون سه هزار و 900 معلول فاقد شغل و نيازمند آن شغل در خراسان رضوي وجود دارند كه داراي مهارت لازم براي رفتن به سر كار هستند.
مديركل بهزيستي خراسان رضوي افزود: از ابتداي امسال در قالب مشاغل خانگي و غيره 988 معلول شاغل و نيز هزا رو 871 معلول ارزيابي آمادگي شغلي شده اند.
وي ادامه داد: هم اكنون 97 هزار معلول زير پوشش بهزيستي خراسان رضوي هستند كه 1.6 جمعيت استان را شامل مي شوند اما پيش بيني مي شود حدود دو و نيم درصد افراد جامعه معلول هستند.
پوريوسف گفت: حدود هشت هزار نفر معلولان خراسان رضوي از خدمات مراكز توانبخشي غيردولتي روزانه، شبانه روزي، ويزيت در منزل و طرح مراقبين بهره مندند كه اين تعداد حدود هشت درصد معلولان شناسايي شده هستند.
وي افزود: به ترتيب معلوليتها جسمي حركتي، ذهني و معلوليتهاي حسي(نابينايي و ناشنوايي) و بيماران رواني مزمن بيشترين شمار معلولان را در خراسان رضوي تشكيل مي دهند.
مديركل بهزيستي خراسان رضوي ادامه داد: شايعترين عامل معلوليتهاي جسمي حركتي حوادث و معلوليتهاي ذهني عامل مادرزادي است.
وي گفت: متوسط شناسايي معلولان در خراسان رضوي بالاتر از ميانگين كشور است زيرا اين شاخص در كشور 1.4 درصد و در خراسان رضوي 1.6 درصد از كل معلولان مي باشد.
رييس هيات مديره انجمن حاميان شهر بدون مانع نيز در اين نشست خبري گفت: معلولان به شدت نيازمند حمايت هستند كه تغيير نگاه جامعه از الزامات براي اين حمايت است لذا رسانه ها از اين حيث نقشي مهم و وظيفه اي سنگين بر عهده دارند.
ميرسجاد موسوي افزود: افسردگي در بين معلولان چهار برابر افراد سالم و اميد به زندگي در بين معلولان 15 سال نسبت به افراد عادي كمتر است.
وي ادامه داد: هنوز آمار دقيقي در جامعه در مورد شمار معلولان نداريم تا به اين ترتيب برنامه ريزي و اظهار نظر دقيق در اين زمينه صورت گيرد.
رييس هيات مديره انجمن حاميان شهر بدون مانع گفت: طي سه دهه گذشته وضعيت معلولان در كشور تغيير چنداني نداشته لذا لازم است برنامه ريزي و مطالعه دقيق بر روي زندگي اين گروه جامعه صورت گيرد.
12 آذر ماه مصادف با سوم دسامبر 'روز جهاني' معلولان نامگذاري شده است. شعال امسال اين روز جهاني از سوي سازمان ملل
'دسترسي به توانمندسازي براي همه' اعلام شده است.
7496/1858