دوره ارتقاي داوري بدمينتون بانوان كشور در بيرجند برگزار شد

بيرجند- ايرنا - دوره ارتقاي سطح داوري بدمينتون بانوان استان هاي خراسان جنوبي، رضوي و شمالي، سمنان و سيستان و بلوچستان به مدت دو روز در سرسراي ورزشي غدير بيرجند برگزار شد.

طيبه نظري مسئول برگزاري اين دوره گفت: اين دوره با شركت 13نفر ديروز(چهارشنبه) در بيرجند آغاز شد و پنجشنبه شب پايان يافت.
وي افزود: هدف از برگزاري دوره توجيهي مربيگري، انتخاب مربيان برتر براي شركت در دوره ارتقاي مربيگري درجه 3 به 2 B كشوري است.ك2
2047/7557