ساخت و سازهاي غير مجاز به مديريت و توسعه شهري ضربه وارد مي كند

كيش – ايرنا - دانشيار دانشكده مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني دانشكده فني دانشگاه تهران گفت : ساخت و سازهاي غير مجاز ضربه و خسارت زيادي به مديريت ، توسعه شهري و همچنين جنگل ها و مراتع وارد مي كند.

محمود رضا دلاور روز چهارشنبه در سومين كنفرانس بين المللي سنجنده ها و مدل ها در فتوگرامتري و سنجش از دور ، توسعه شهري را يكي از موضوعات پر چالش براي مديران كشور دانست و افزود : با ارائه مدل سازي توسعه شهري و با استفاده از اطلاعات لازم مي توان اقدام لازم را در توسعه شهري انجام داد .
دانشيار دانشكده مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني دانشكده فني دانشگاه تهران 'شناسايي ساخت و سازي هاي غير مجاز در حاشيه شهرها' را عنوان ديگر مقاله خود در اين كنفرانس عنوان كرد و گفت : وجود ساخت و سازهاي غير مجاز مي تواند ضربه زيادي به بحث هاي توسعه و مديريت شهري ، جنگل ها و مراتع وارد كند كه با طراحي روش اتوماتيك ، ساختمان هاي غير مجاز و مظنون با هزينه اي كمتر و در كمترين زمان شناسايي مي شود .
وي مدل سازي و شناسايي ساخت و سازهاي غير مجاز را موضوعات مهم در توسعه شهري بر شمرد و گفت : با توجه به وجود موارد زيادي از دريا خواري ، كوه خواري ، اين روش پيشگيري و شناسايي سريع و دقيق، به دست اندركاران عرصه عدالت قضايي كمك مي كند.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران در مورد استفاده از اين مدل براي مديريت بحران به ايرنا گفت : دانشكده مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني دانشگاه تهران در سال 84 از طرف وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به عنوان قطب مقابله با سوانح طبيعي شناخته شده و اقدام هاي زيادي در مورد پهنه بندي زلزله ، ظرفيت هاي زلزله و امداد رساني انجام شده است .
وي گفت : اين اقدامات نوعي هشدار براي دست اندركاران توسعه شهري است تا كمك كند كه ساخت و ساز ها در مكان هاي امن انجام شود.
مدير بين الملل دانشكده فني دانشگاه تهران گفت : پيشنهادهايي در اين راستا به وزارت مسكن داده شده اما تا كنون اجرايي نشده است .
مسير يابي پس از زلزله ، مدل سازي امداد رساني به بيمارستان هايي كه در زلزله تخريب مي شوند و همچنين هدايت و كمك به افراد نابينا با استفاده از سنسورهاي صوتي در كنار جي پي اس و تعيين موقعيت ماهواره اي از مقاله هاي ديگري بود كه به صورت پوستر توسط اين استاد دانشگاه ارائه شد .
سومين كنفرانس بين المللي سنجنده ها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور سنجش از دور با محوريت مهندسي اطلاعات مكاني در خدمت پايش و مديريت محيط زيست SMPR 2015 كه از روز دوشنبه در پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران اغاز بكار كرده بود با برگزاري نشست ها و پنل هاي تخصصي عصر امروز به كار خود پايان مي دهد .
1630**1641