مدير امور عشايري نهبندان خواهان افزايش سهميه آرد عشاير شهرستان شد

بيرجند - ايرنا - مدير امور عشايري نهبندان گفت: امسال مقرر شد، سهميه آرد عشاير با دو كيلوگرم افزايش به 12كيلوگرم برسد كه تاكنون افزايش نيافته است.

محمد جهانبين روزچهارشنبه به ايرنا، افزود: نان در سفره هاي عشاير به عنوان قوت غالب ايفاي نقش مي كند كه آرد سهميه اي، جوابگوي زندگي يك ماه آنان نيست و نياز است اين سهميه افزايش يابد.
جمعيت عشاير نهبندان 16 هزار و 190 نفر است كه 27 درصد جمعيت شهرستان را تشكيل مي دهند.
وي با بيان اينكه كانون هاي اسكان عشاير نهبندان نيز از لحاظ زير ساخت مشكل دارد، گفت: مشكل اصلي كانون ها نبود آب و برق و راه مناسب است كه اين مشكل در سه يا چهار كانون عشاير حادتر است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر تعداد زيادي از منابع آبي عشاير منطقه خشك شده است، افزود: در برخي از محله هاي عشايري مخزن ثابت براي تخليه آب تانكر هاي آبرساني وجود ندارد كه حل اين مشكل نيازمند تخصيص اعتبار است.
وي اضافه كرد: به دليل پراكندگي جامعه عشايري با كمبود اعتبار براي حمل آب مواجه هستيم و در زمينه آبرساني سيار به عشاير با 1.5 ميليارد ريال بدهي به شركت هاي يپمانكار نيز رو به رو مي باشيم.
وي با اشاره به خشكسالي هاي چندين ساله اخير در شهرستان گفت: كمبود علوفه مهمترين مشكل عشاير نهبندان است كه در اين زمينه نياز است علوفه يارانه اي در اختيار عشاير قرار گيرد.
بهلولي، محمودي، كرده اي، اردوني، جمالزهي، يوسفزهي، آخوندي، نخعي و نوري از جمله اقوام عشاير نهبندان است كه به مناطق ييلاقي تگ سهلو، دشت شورآب ميان كوه، كوه باران، دشت چاهداشي و ميغان كوچ مي كنند.
شهرستان نهبندان با 140 كيلومتر مرز مشترك با افغانستان و 26 هزار كيلومتر مربع وسعت در جنوبي ترين نقطه خراسان جنوبي در ناحيه بياباني، تقريبا خشك و كم آب استان قرار دارد.
شهر نهبندان مركز اين شهرستان در 105كيلومتري جنوب بيرجند مركز خراسان جنوبي قرار دارد.ك2
2047/7556