سازمان هاي نظام مهندسي استان ها بايد مستقل باشد

بيرجند - ايرنا - مديركل دفتر سازمان هاي مهندسي و تشكل هاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي گفت: سازمان هاي نظام مهندسي در استان ها بايد مستقل باشد و رويكرد وزارتخانه فقط نظارت كلان و دخالت نكردن در حوزه عملكرد، اين سازمان هاست.

منوچهر شيباني اصل، پنجشنبه شب در مراسم توديع و معارفه و اهدا اعتبارنامه هاي هيات مديره جديد سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان جنوبي در بيرجند افزود: كمك، حمايت و سياست گذاري در حد توان، به سازمان هاي نظام مهندسي براي رسيدن به اهداف اين سازمان ها، از برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي است.
وي اظهار كرد: انجام كار حرفه اي در همه امور موضوع پيچيده اي است و به دانش و مهارت هاي تخصصي نيازمند است، و بايد امور حرفه اي به دست افراد حرفه اي سپرده شود.
سرپرست دفتر امور مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: در بخش مهندسي ساختمان هنوز شاهد دخالت هاي وسيع افراد بدون صلاحيت هستيم، بايد تلاش كينم، كار مهندسي به دست مهندسان و افراد داراي صلاحيت باشد.
شيباني گفت: در بخش منافع ملي، رعايت كامل ضوابط راه و شهرسازي و رعايت مقررات ملي ساختمان بايد به درستي مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: متاسفانه در سال هاي اخير با پديده غيرقانوني به نام' دو نقشه اي' روبه رو هستيم كه نقشه اي كه با ضوابط شهرسازي و منطبق با طرح هاي جامع و تفصيلي تهيه مي شود، آن را كنار مي گذارند و ساختماني كاملا مغاير با ضوابط ملي شهرسازي احداث مي كنند و اسم نقشه آن را نقشه اجرايي مي گذارند كه اين فرايند در تضاد با ضوابط و الزامات قانوني و حقوق شهروندي و اساسي مردم است و بايد جلو اين كار گرفته شود.
وي اظهار كرد: بايد به بخش رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان توجه ويژه داشته باشيم تا به يك فرايند منسجم در اين بخش برسيم.
وي يادآور شد: بايد امكان بازارهاي مناسب براي ارائه خدمات حرفه اي سالم فراهم باشد و خدمات بايد بر مبناي رقابت صورت گيرد و فضاي رقابتي ايجاد شود.
شيباني گفت: بايد از نظام هاي توزيعي در آينده پرهيز شود چون اين نظام ها در سراسر جهان با شكست مواجه شدند و در بخش مهندسي ساختمان در سال هاي اخير، معايب آن، به ظهور رسيده و خلاف قانون اساسي و حقوق شهروندي است.
وي افزود: وقتي از رقابت صحبت مي كنيم منظور صلاحيت، كيفيت و اخلاق حرفه اي است نه در باب كاهش قيمت، رقابت بايد بر مبناي صلاحيت حرفه اي و كيفيت بالاتر و اخلاق حرفه اي مورد بررسي قرار گيرد.
وي اظهار كرد: در سال هاي اخير شاهد آسيب هايي در اخلاق مهندسي ساختمان بوديم و ضروري است با اهتمام ملي براي ارتقاي اخلاق حرفه اي در حوزه مهندسي ساختمان تلاش كنيم.
در پايان اين مراسم اعتبار نامه اعضاي جديد هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان جنوبي اهدا شد.ك2
2047/7559/