آژانس درلغو قطعنامه ها و تحریم ها باید همان راه شورای امنیت را برود

وین- ایرنا- نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست جاری شورای حكام گفت : شورای حكام آژانس باید در زمینھ لغو قطعنامھ ھا و رفع تحریم ھای ایران ھمان راه شورای امنیت سازمان ملل متحد را برود.

به گزارش ایرنا، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در جریان نشست جاری شورای حكام آژانس خواستھ منطقی جمھوری اسلامی ایران از این سازمان بین المللی دایر بر ضرورت تبعیت آژانس از روش شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینھ لغو كلیھ قطعنامھ ھای شورای حكام و رفع كلیھ تحریم ھای موجود علیھ ایران را تكرار كرد. وی ھمچنین با توجھ بھ نزدیك شدن بھ روز اجرای برجام، از سایر طرف ھای این موافقتنامھ بین المللی خواست تا ھمانند جمھوری اسلامی ایران بھ تمامی تعھدات خود مندرج در متن بر جام عمل كنند.
نجفی گفت: بھ دنبال تصویب برجام در تاریخ 18 اكتبر 2015 اكنون بھ روز اجرایی شدن آن یعنی زمان اجرای تعھدات متقابل گروه پنج بھ اضافھ یك و ایران بھ عنوان بنیان اصلی برجام نزدیك می شویم. ایران از قبل انجام اقدامات آماده سازی كھ قرار است در روز اجرا، یعنی روز تحقق ھمزمان توقف كلیھ مفاد قطعنامھ ھای قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد و ھمچنین رفع كامل كلیھ تحریم ھای شورای امنیت و تمامی تحریم ھای یك جانبھ یا چند جانبھ مرتبط با موضوع ھستھ ای، تكمیل شود آغاز كرده است.
وی تصریح رد : ما آماده ایم تا صادقانھ بھ تعھدات خویش ارج نھیم بھ شرطی كھ دیگر طرف ھا نیز چنین كنند.
سفیر كشورمان در آژانس تاكید كرد: ایران بھ تعھدات داوطلبانھ خویش تحت مفاد نقشھ راه آژانس و ایران بھ منظور حل و فصل تمامی موضوعات باقیمانده گذشتھ و حال تا پایان سال 2015 عمل كرده كھ آژانس نیز در تایید این امر اعلام كرده است كھ فعالیت ھای مندرج در نقشھ راه برای دوره 15 اكتبر 2015 طبق جدول زمانی مربوطھ كامل شده است.
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد: ما ھمچنین نظرات خود را درباره خاتمھ موضوع در زمان تعیین شده در جلسھ ای جمع بندی بھ آژانس منتقل كردیم.
نجفی در ادامھ اظهار كرد: از نظر ایران ارزیابی نھایی آژانس باید واقعی، متوازن و غیر جانبدارانھ باشد و مطمئن ھستیم كھ تا 15 دسامبر 2015 ، یعنی زمانی كھ مدیركل آژانس ارزیابی نھایی در زمینھ حل و فصل كلیھ موضوعات باقیمانده گذشتھ و حال بھ شرح مندرج در ضمیمھ را برای اقدام در اختیار شورای حكام قرار می دھد، دولت ھای عضو در زمینھ خاتمھ این موضوع و ھموار ساختن راه برای روز اجرای برجام، تصمیمی درست خواھند گرفت.
نماینده ایران در آژانس تأكید كرد كھ گروه پنج بھ اضافھ یك باید مطابق برجام در ظرفیت خود بھ عنوان اعضای
شورای حكام و بھ منظور كمك بھ تحقق چنین تصمیمی، پیشنویس قطعنامھ ای را با نظرگرفتن بستھ شدن موضوع، بھ منظور اقدام لازم بھ شورای حكام ارائھ دھند زیرا بدون تحقق این مھم، اجرای برجام اتفاق نخواھد افتاد و مایلم روشن كنم كھ این یكی از حیاتی ترین تعھدات برجام است.
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود بھ ضرورت تغییر رھیافت كنونی آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال برنامھ ھستھ ای صلح آمیز پرداخت و افزود: تغییر جھت بنیادین حادث شده در رھیافت شورای امنیت بھ شكل مطروحھ در مقدمھ قطعنامھ 2231 باید در اینجا یعنی در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز پی گرفتھ شود و بنا بر این كلیھ قطعنامھ ھای قبلی شورای حكام كھ بھ نظر ایران اقداماتی غیرقابل توجیھ و مبتنی برانگیزه ھای سیاسی ھستند باید خاتمھ یابند.
وی ادامه داد: درشرایطی كھ برجام توسط قطعنامھ شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده است،
ھمكاری ھستھ ای با ایران و مواردی مانند تداوم برنامھ غنی سازی آن از جملھ انتقال مواد ھستھ ای و كمك برای نوسازی
رآكتور آب سنگین را مقرر می دارد، مفاد قطعنامھ ھای گذشتھ شورای حكام حاوی تایید تعلیق، بھ ھیچ وجھ از اعتبار برخوردار نیست.
سفیر ایران ھمچنین ضرورت رفع كلیھ محدودیت ھای اعمال شده درمورد ھمكاری فنی ایران و آژانس در روز اجرای برجام را مورد تأكید قرار داد و گفت ھمان گونھ كھ در كمیتھ اظھار داشتیم، شورای حكام در رسیدگی بھ (TAC) ھمكاری ھای فنی موضوع تأمین ھمكاری فنی برای ایران نمی تواند برجام و موضوع تایید آن توسط قطعنامھ 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی قطعنامھ ناظر بر لغو كلیھ قطعنامھ ھای قبلی آن و خاتمھ كلیھ تحریم ھا را نادیده بگیرد.
نجفی توضیح داد: با توجھ بھ تكرار جزییات فنی غیر ضروری در گزارش اخیر آمانو میركل آژانس، نجفی در بخش دیگری از بیانیھ خود با تذكر این كھ ھر چند بیان این جزییات خود نشانھ ای آشكار از شفافیت كامل برنامھ ھستھ ای ایران است اظھار داشت كھ بھ نظر ایران گزارش دھی ساده در خصوص برجام مشابھ روشی كھ در تھیھ گزارش ھای روزآمد اجرای برنامھ اقدام مشترك اعمال می شد برای آینده كفایت می كند و روش كنونی در زمینھ گزارش نویسی آژانس
باید در آینده تغییر كند.
نجفی همچنین تاكید كرد : هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مایل است پیش از خاتمه بیانیه خود از حمایت اكثریت قاطع دولت های عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی از برجام و نقشه راه قدردانی كند. ما در انتظار حمایت آنان در جلسه آینده شورای حكام هستیم.
وی در واكنش به برخی اظهار نظرها نیز تصریح كرد : به معدودی از اعضا و از جمله یكی از همسایگان خود كه از تحولات عقب مانده است توصیه می كنیم به بقیه پیوسته و در مواضع تكراری خود تجدیدنظر كند.
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به آخرین سخنران قبل از خود و تكرار سخنان نامربوط گذشته
به تكرار تاكید كرد: رژیم صهیونیستی هرگز به معاهدات منع سلاح های كشتارهای جمعی نپیوسته است، هرگز استفاده و توسعه سلاح های كشتار جمعی و از جمله سلاح های هسته ای را رها نكرده است، هرگز به هیچیك از بازرسان آژانس اجازه بازدید از تاسیسات هسته ای مخفیانه و زیر زمینی خود را نداده است، به توسعه سلاح های هسته ای در رآكتور مخفی دیمونا ادامه داده است، از سوی جنبش عدم تعهد به دلیل اعتراف یكی از مقامات عالیرتبه خود، نخست وزیر اسبق اسرائیل در11 دسامبر 2006 و اعلام اینكه این رژیم دارای سلاح های هسته ای می باشد، محكوم شده است.
نجفی ادامه داد: هم اكنون بر روی دهها كلاهك هسته ای كه همه آنها (رژیم صهیونیستی) به سمت شهرهای اسلامی نشانه رفته اند، نشسته است، صحبت از نگرانی های اسرائیل راجع به سلاح های هسته ای مضحك و گزافه گویی است.
وی گفت: همانگونه كه بارها گفته ایم اشك تمساح درخصوص برنامه هسته ای صلح آمیز تحت پادمان كشورهای عضو آژانس از سوی نماینده رژیم اسرائیل نمی تواند پوششی برای برنامه سلاح های هسته ای این رژیم و تاسیسات سلاح های هسته ای زیر زمینی آن باشد كه تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه ای و فراتر از آن به شمار می رود.
نجفی درخاتمھ ضمن قدردانی از جنبش عدم تعھد بھ دلیل حمایت آن از برنامھ ھستھ ای صلح آمیز ایران و نیز حمایت اكثریت قاطع دولت ھای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی از برجام و نقشھ راه، انتظار ایران برای حمایت آنان از بستھ شدن موضوع در جلسھ آینده شورای حكام را یادآوری كرد.
شبك**1983 ** 1064