شركت تعاوني عشاير شهرستان زيركوه خراسان جنوبي راه اندازي شد

بيرجند - ايرنا - معاون فرماندار زيركوه از راه اندازي شركت تعاوني عشايري اين شهر ستان خبر داد و گفت: مجوز اين شركت در تير ماه سال 94 به همت اداره كل امور عشايري خراسان جنوبي صادر شده است.

امين مصطفوي نيا روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا، هدف از راه اندازي اين شركت را ارائه خدمات به عشاير منطقه ذكر كرد و افزود: يكهزار و 600 نفر از عشاير شهرستان عضو شركت تعاوني شهيد سعيدي قاين هستند.
وي اضافه كرد: عشاير شهرستان براي دريافت خدمات فاصله 100 كيلومتري زيركوه به قاين را طي كنند كه با راه اندازي اين شركت بسياري از عشاير زيركوه فرم درخواست انتقال پر كرده اند.
وي بيان كرد: با توجه به هماهنگي هاي صورت گرفته با امور عشايري شهرستان هاي قاينات و زيركوه اموال منقول و غير منقول شركت تعاوني عشايري ارزيابي و سهم اين شهرستان به نسبت تعداد سهامداران به شركت تعاوني ذخاير زيركوه منتقل مي شود.
وي افزود: بر اساس سرشماري عشايري سال 87 مركز آمار ايران اين شهرستان داراي دو هزار و 56 خانوار عشاير در قالب 11 هزار نفر جمعيت است و عشاير زيركوه 220 هزار راس دام سبك، يك هزار و 600 نفر شتر و 350 راس گاو دارند .
شهر حاجي آباد مركز شهرستان زيركوه در فاصله 85 كيلومتري شرق شهر قاين مركز شهرستان قاينات و 185 كيلومتري بيرجند مركز خراسان جنوبي قرار داردو ارتفاع آن از سطح درياي آزاد 980 متر است .
بازارچه مرزي يزدان يكي از ظرفيت هاي رونق منطقه محسوب مي شود.ك2
2047/7556