اهداف اردوي ياورمربيان سازمان دانش آموزي در خراسان جنوبي بيش از 90 درصد محقق شد

بيرجند - ايرنا - معاون فعاليت هاي سازمان دانش آموزي كشور گفت: با توجه به بازديدهاي انجام شده از خراسان جنوبي، اهداف اردوي «ياور مربيان» اين سازمان بيش از 90 درصد در اين استان محقق شده است.

اردشير دهقاني پنجشنبه شب در مراسم اختتاميه اردوي استاني ياور مربيان پيشاهنگ فرزانه خراسان جنوبي در بيرجند افزود: استان خراسان جنوبي بزرگترين ظرفيت ايجاد شده در حوزه دانش آموزي و مربيان است.
وي گفت: در اردوي هاي استاني ياور مربيان اين سازمان در خراسان جنوبي يك مجموعه اي از اردوي ملي به نمايش گذاشته شده است.
وي ادامه داد: حوزه فعاليت دانش آموزي اين سازمان در كارهاي فرهنگي، تربيتي ، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است كه تمركز اصلي ما در حوزه پيشاهنگان مي باشد و در اين راستا بحث توانمند سازي دانش آموزان در مهارت هاي زندگي و تربيت اجتماعي مورد توجه قرار دارد.
وي گفت: در اردوهاي استاني ياور مربيان اين سازمان كه ياور مربي از خود دانش آموزان انتخاب مي شوند به سمتي پيش مي رويم كه نقش مربي را به دانش آموزان واگذار كنيم.
وي نهادينه كردن هويت ديني، اسلامي و ايراني در دانش آموزان را يكي از اهداف سازمان دانش آموزي ذكر كرد و افزود: دانش آموزان عضو تشكل هاي دانش آموزي به عنوان سفيران ما در عرصه تربيت اجتماعي، پيام سازمان را به ساير دانش آموزان منتقل مي كنند.
رئيس سازمان دانش آموزي خراسان جنوبي هم در اين مراسم گفت: در سال جاري 400 نفر از دانش آموزان استان در اردوي استاني ياور مربيان پيشاهنگ فرزانه اين سازمان شركت كردند.
محمد رضا با اطمينان افزود: از اين تعداد 200 نفر دختر و 200 نفر آنان پسر هستند كه در برنامه ها و فعاليت هاي اين اردوي تربيتي، آموزش هاي لازم را فرا گرفتند.
وي ادامه داد: سهميه امسال خراسان جنوبي در ساماندهي گروه هاي پيشتاز فزرانه در مدارس 370 گروه بوده است كه با همت مربيان و مديران، 540 گروه پيشتاز و فرزانه در مدارس استان ساماندهي شد.
وي گفت: در سال جاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت براي مربيان سازمان دانش آموزي برنامه ريزي و در تمامي شهرستان هاي استان برگزار شد.
وي اضافه كرد: مرحله دوم، آموزش دانش آموزاني است كه به عنوان ياور مربي انتخاب شده اند كه اين افراد با شركت در اردوي استاني ياور مربيان پيشاهنگ فرزانه، آموزش هاي تخصصي و عمومي را با هدف ارتقاي سطح مهارت ها فرا مي گيرد و به ساير دانش آموزان انتقال مي دهند.ك2
6054 /1596