يك هزار ميليارد ريال براي احداث خط انتقال آب از تصفيه خانه به شهر اردبيل نياز است

اردبيل - ايرنا - مجري طرح آبرساني شهر اردبيل با بيان اينكه يك خط انتقال آب از تصفيه خانه به شهر اردبيل وجود دارد گفت: احداث خط انتقال آب از تصفيه خانه به شهر اردبيل ضروري بوده و براي احداث اين خط انتقال يك هزار ميليارد ريال نياز است.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، جبرائيل رمضاني روز پنجشنبه در جريان بازديد خبرنگاران از سد يامچي افزود: در برخي شهرك هاي تازه تاسيس اردبيل براي انتقال آب به طبقه هاي دوم و حتي اول برخي ساختمان هاي از دستگاه پمپ استفاده مي شود كه با احداث خط انتقال دوم آب از تصفيه خانه به اردبيل اين مشكلات مرتفع مي شود.
او گفت: مصرف آب در اردبيل يك هزار و 600 ليتر در ثانيه بوده كه اين ميزان در فصول گرم سال و ورود مسافران به استان به دو هزار و 200 ليتر در ثانيه افزايش مي يابد.
وي اظهار كرد: سيستم آبگير ثقلي سد يامچي تا يك سال ديگر به بهره برداري مي رسد ، عمليات اجرايي 75 درصد از اين طرح با هزينه 80 ميليارد ريال به اتمام رسيده و براي تكميل 25 درصد باقي مانده آن 150 ميليارد ريال اعتبار نياز است.
مجري طرح آبرساني اردبيل با بيان اينكه اين طرح براي اولين بار در كشور در اردبيل اجرا مي شود ، ادامه داد: عمليات اجرايي اين پروژه نيازمند كارشناسي هاي دقيق است.
رمضاني با بيان اينكه سد يامچي براي تامين آب كشاورزي اردبيل احداث شده بود گفت: به دليل كمبود آب شرب اردبيل تصميم گرفته شد 20 ميليون متر مكعب از اين سد براي مصرف آب شرب اردبيل اختصاص يابد.
وي اظهار كرد: تصفيه خانه آب اردبيل براي ظرفيت يك هزار و 200 ليتر آب در ثانيه احداث شده بود و براي تكميل اين ظرفيت مقداري از آب سد يامچي نيز به اين امر اختصاص يافت.
او با تاكيد بر لزوم فرهنگ سازي در استفاده صحيح از آب شرب اردبيل گفت: بر اساس تحقيقات انجام شده جمعيت شهر اردبيل تا سال 1425 به بيش از يك ميليون نفر مي رسد كه تصفيه خانه فعلي آب اين تعداد جمعيت را تامين نخواهد كرد.
وي ادامه داد : تصفيه خانه آب شرب اردبيل با يك هزار و200 ليتر ثانيه در حال حاضر كار مي كند و ميزان برداشت آب از چاه در اين تصفيه خانه 350 هزار ليتر بر ثانيه است.
بر اساس آخرين سرشماري شهر اردبيل بيش از 500 هزار نفر جمعيت دارد.
3006/6018