تاييد طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

تهران-ايرنا- شوراي نگهبان طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ 12 آبان 1394 مجلس شوراي اسلامي در جلسه27/8/94 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

** شوراي نگهبان طرح حمايت از صنعت برق كشور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
همچنين شوراي نگهبان طرح حمايت از صنعت برق كشور مصوب جلسه مورخ 10 آبان 1394 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 27/8/94 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سيام**1058 ** 1569