نظرشورای نگهبان درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

تهران- ایرنا- شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی اعلام كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی كه با اصلاحاتی در جلسه 10 آبان1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:
1- در بند (پ) ماده 5، از این جهت كه مشخص نیست آیا با تشخیص دو مرجع اولی، عنوان جاسوس محرز می ‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- قسمت اول ایراد قبلی این شورا در خصوص ابهام تبصره 3 ماده 19 ، كماكان به قوت خود باقی است.
3- در تبصره 2 ماده 21 ، عبارت «طبق مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بعلاوه با توجه به وجود موارد خلاف شرع در «قواعد مربوط به تصفیه شركت‌های سهامی» این تبصره خلاف شرع می‌باشد توضیح این كه از جمله این قواعد، ماده (228) قانون تجارت می‌باشد كه خلاف شرع است، همچنین ماده (203) قانون تجارت از جهت این كه به قانون تصفیه امور ورشكستگی ارجاع داده است و قانون تصفیه امور ورشكستگی نیز دارای ایراد شرعی است، خلاف شرع می‌باشد و در نتیجه تبصره 2 ماده 21 خلاف شرع دانسته شد.
4- با عنایت به ماده 24 مصوبه كه به موجب آن قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360/6/7 بجز ماده 10 آن نسخ گردیده، حذف ماده 10 این مصوبه و تبصره‌های آن با توجه به وظایف جدید از قبیل صدر ماده 2 و تبصره ماده 17 غیر از آن چه كه در قسمت اول ماده 10 قانون مذكور (صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها) آمده است، اشكال این شورا در خصوص عضویت دو تن از نمایندگان مجلس با حق رأی كماكان به قوت خود باقی است.
5- در تبصره 6 ماده 19 ، عدم توجه به بند 5 تذكر سابق این شورا و عدم رفع تعارض مذكور موجب ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
- به تذكر بند 1 این شورا عمل نشده است.
سیام**1058