استان ها نسبت به حفظ و ماندگاري نيروي انساني و نخبه خود حساس باشند

اهواز- ايرنا- معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري گفت: استان ها بايد به نيروي انساني نخبه و حفظ اين نيروي انساني در استان خود حساس باشند.

به گزارش ايرنا سورنا ستاري پنجشنبه در بيست و دومين نشست سراسري رئيسان بنيادهاي نخبگان استاني كه در هتل نيشكر اهواز برگزار شد اظهار كرد: يكي از بزرگترين مسائل ما كيفيت نيروي انساني كه در استان ها بايد ديد چرا نخبگان در استان ها نمي مانند و به تهران مي روند بنابراين استان ها بايد به حفظ نيروي انساني خود حساس باشند.
وي با بيان اينكه در استان ها بايد به برگشت نيروي انساني نخبه هم حساس باشند افزود: منظور از اين حساسيت، توجه بيش از اندازه به نخبگان نيست بلكه حل مشكلات آنها و تسهيل كارهاي مربوط به شغل آنها است.
ستاري ادامه داد: در بحث نيروي انساني بنيادهاي نخبگان نيز از اعضاي بنياد استفاده كنند و كارها به دست آنها سپرده شود، اين اعضا بايد با مشاركت، خود را نشان دهند.
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري گفت: اعضاي بنياد سرمايه هاي ما هستند و تا زماني كه از اين سرمايه ها استفاده نشود اتفاق خاصي نمي افتد.
وي درخصوص فعاليت بنياد و استقبال از ايده هاي نخبگان اظهار كرد: هر ايده اي كه در بنياد داريد در استان خود به صورت پايلوت پياده كنيد و آخرين مشكل شما مسائل مالي خواهد بود.
ستاري در ادامه با تاكيد بر مطرح كردن ايده هاي اعضاي بنياد نخبگان گفت: بنياد نخبگان هيچگونه محدوديت مالي براي اين ايده ها و خروجي آنان ندارد.
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري بيان كرد: يكي از بزرگترين مشكلات در دولت ما بزرگ شدن بي جهت دستگاه هاي دولتي است در حالي كه بنياد نخبگان بايد هنرش اين باشد كه كوچك و جمع و جور بماند.
ستاري درخصوص برخي از درخواست هاي روساي استاني بنياد نخبگان در احداث ساختمان براي بنياد گفت: ساختمان جديد به ما شخصيت نمي دهد بلكه اين كار و خروجي مناسب است كه به بنياد شخصيت و اعتبار مي بخشد. چه بسيار ساختمان هاي بزرگ دولتي هستند اما نقش مناسب و تاثيرگذاري در توسعه كشور نمي كنند.
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري تاكيد كرد: بايد از قدرت نيروي انساني و علمي براي توسعه پايدار استان ها استفاده كرد و اين يكي از وظايف بنياد نخبگان است.
ستاري گفت: با روش هاي سنتي و تزريق پول كارهاي به جايي نمي رسد بلكه با ايده هايي نو و بومي كه خروجي مناسب داشته باشند مي توان اميدوار بود كه كشور در ريل توسعه و پيشرفت قرار گرفته است.
در اين نشست مشكلات و چالش هاي استاني بنيادهاي نخبگان بخصوص در كمبود نيروي انساني ، نخبه پروري و كمبود اعتبارات مطرح شد.
7148/6065