توسعه اجتماعي و حفاظت محيط زيست ارتباطي تنگاتنگ دارند

انزلي - ايرنا - مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان گيلان گفت : برقراري توسعه اجتماعي و حفاظت محيط زيست، ارتباط تنگاتنگي با ايجاد محيط كار ايمن تر و سالم تر و برخورداري همه افراد از كار مناسب دارد.

به گزارش ايرنا، محمود ايزد دوست روز پنجشنبه در همايش ملي كار شايسته و مشاغل سبز اظهار كرد : سازمان ملل متحد يك اقتصاد سبز را اقتصادي تلقي مي كند كه به بهبود خوشبختي مردم و برابري جامعه منجر شود در حالي كه به نحو چشمگيري از خطرات زيست محيطي و كمبودهاي بوم شناختي بكاهد.
وي تصريح كرد : سازمان بين المللي كار شغل هاي سبز را شغل هاي شايسته اي تلقي مي كند كه موجب كاهش مصرف انرژي و مواد خام ، محدود نمودن انتشار گازهاي گلخانه اي ، كاهش اتلاف منابع و حفظ و احياء بوم سامانه ها شود .
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان خاطرنشان كرد : قرن بيست و يكم زمان رويارويي با دو چالش است كه يكي از آنها جلوگيري از تغييرات آب و هوايي خطرناك و زوال منابع طبيعي كه به طور جدي كيفيت زندگي نسل هاي حال و اينده را به خطر مي اندازد.
وي چالش دوم را حصول اطمينان از توسعه پايدار بر اساس سه اصل رشد اقتصادي ، عدالت اجتماعي و حفاظت از محيط زيست عنوان و تصريح كرد : اقتصاد سبز به نمادي از پايداري بيشتر اقتصادي و اجتماعي تبديل شده كه محيط زيست را براي نسل هاي اينده و به صورت عادلانه تري براي همه مردم و كشورها حفظ مي كند .
ايزد دوست متذكر شد: حركت به سوي اقتصاد سبز با ايجاد مشاغل سبز و سبز شدن صنايع موجود و فرايندهاي توليد و اشتغال عناصري كليدي براي دستيابي به توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي در محيط زيست هستند .
به گفته وي مشاغل سبز با ابتكار عمل مشترك برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد سازمان بين المللي كارفرمايان و كنفدراسيون اتحاديه تجارت جهاني آغاز شده است .
مديركل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي گيلان افزود : اين تلاش هماهنگ از طريق دولت ها، كارفرمايان و اتحاديه هاي صنفي كارگري براي حل چالش جهاني تغييرات اب و هوايي و پايداري زيست محيطي با تنظيم سياست هايي منسجم و برنامه هايي موثر ايجاد مشاغل سبز و كار مناسب براي همه را مورد حمايت قرار مي دهد .
وي خاطرنشان كرد : رشد سبز مسائل زيادي از قبيل تغير آب و هوا اقتصادهاي كم كربن ،كارامدي انرژي ،الودگي هوا حفاظت از تنوع زيستي محدوديتهاي منابع ، اقتصاد سبز و مشاغل سبز را در بر مي گيرد.
به گفته ايزددوست، مشاغل سبز فعاليت هايي را در بخشهاي صنعت كشاورزي ساختمان و خدمات در بر مي گيرد كه ضمن حفظ محيط زيست ضوابط كار شايسته مانند دستمزد كافي ، شرايط ايمن ، حقوق قانوني كارگران و حمايت هاي اجتماعي را براورده مي سازند .
وي تصريح كرد : سياستهاي فعال بازار كار شامل اموزش ( فني و حرفه اي ، كارافريني اكادميك ) مشوق ها ( پايدار سازي از طريق بهره وري سبز) ، توسعه اشتغال ( يارانه مزد و ..) خدمات اشتغال ، اقدامات براي گروه هاي خاص، بر ترويج مشاغل سبز تاثيرگذار هستند و به نوعي ابزار دولت ها در توسعه مشاغل سبز به شمار مي روند.
وي تاكيد كرد : ابلاغ سياست هاي كلي محيط زيست از سوي مقام معظم رهبري در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي به روساي قوا ، نشان از اهميت موضوع دارد .
ايزد دوست تصريح كرد : با توجه به اهميت كار شايسته و مشاغل سبز و ظرفيت هاي فرهنگي ، برخورداري از طبيعت غني ، ميراث فرهنگي و تاريخي و به شمار امدن يكي از قطب هاي گردشگري كشور ، داشتن فرصت هاي سرمايه گذاري بي شمار ، كشاورزي بودن استان و دارا بودن زيرساختهاي مناسب و مهيا بودن شكل گيري مشاغل سبز در گيلان در عين رعايت ضوابط كار شايسته ، اداره كل استان با همكاري موسسه كار و تامين اجتماعي اقدام به برگزاري اين همايش كرد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان ، اهداف اين همايش را معرفي و شناسايي مشاغل سبز ، ارتباط مشاغل سبز و كار شايسته ، نقش مشاغل سبز و كار شايسته در توسعه اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم توسعه ، راهبردهاي تحقق برنامه ملي توسعه كار شايسته و كار سبز در ايران عنوان كرد.ك/2
6030/2007