تجربه كشاورزان و تحقيقات محققان، تلفيق و مستند مي شود

شاهرود- ايرنا- مشاور معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: تجربه كشاورزان و تحقيقات محققان در حوزه كشاورزي تلفيق و مستند شده و در اختيار بهره برداران قرار خواهد گرفت.

به گزارش ايرنا دكتر مصطفي آقايان عصر دوشنبه در آيين توديع و معارفه رؤساي قديم و جديد مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان (شاهرود) افزود: نتيجه اين تلفيق در توليد و افزايش محصولات كشاورزي مثبت و گام مؤثري در بهبود اقتصاد كشاورزي به شمار مي رود.
وي ادامه داد: پهنه بندي عرصه توليد براي كارشناسان جهاد كشاورزي انجام خواهد شد كه در هر استان با مديريت دانش و با تكيه بر فناوري اطلاعات در روستاها به افزايش توليد در واحد سطح و كاهش خطر پذيري گام برداشته شود.
آقايان، تجهير و به روز رساني امكانات تحقيقاتي و پژوهشي مراكز تحقيقات را يكي از اولويت ها در اين سازمان براي دستيابي به نتايج مؤثر و مثبت در حوزه توليدات كشاورزي دانست.
مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي گفت: بايد از آموزش مقطعي كه كار واحدهاي دانشگاهي است، فاصله گرفت و به سمت آموزش بهره برداران حركت كرد.
وي تأكيد كرد: در بخش ترويج نيز با هدايت نظام آموزشي نوين ترويج به سمت استفاده از ظرفيت و توان تحقيقي و پژوهشي دانشگاهي رفته و از تجربه كشاورزان نيز بايد استفاده كرد.
آقايان به ارتباط و تعامل بيشتر درون و برون بخشي براي ثمردهي بهتر آموزش و تحقيقات تأكيد كرد و كاستي و نقصان در اين حوزه را باعث لطمه شديد به تحقيق و پژوهش دانست.
وي با اشاره به اينكه در مراكز استان ها هچگونه طرح غير علمي و غير كاربردي نبايد انجام شود، تصريح كرد: تحقيق و پژوهش بايد براي كاهش مشكلات و دغدغه كشاورزان براي افزايش توليد و كاهش خسارات در استان ها انجام شود.
مشاور معاون وزير جهاد كشاورزي افزود: طرح تحقيقي كه به نتيجه برسد مي تواند درآمد زا هم باشد و كشاورزان هم براي خريد آن حاضر به پرداخت هزينه هستند.
وي با اشاره به پيشينه زياد تحقيقات كشاورزي و دامي در ايران و با بيان اينكه سال 1297مؤسسه تحقيقات شيلات در كشور تأسيس شد و به دنبال آن مؤسسه هاي مختلف علمي در عرصه تحقيق و پژوهش بنا نهاده شد، عنوان كرد: اطلاع رساني عمومي در تحقيقات كشاورزي براي ارائه آخرين يافته ها بايد افزايش يابد.
آقايان ادامه داد: در حفاظت از منابع ژنتيكي و گونه هاي در حال انقراض و همچنين در زمينه واكسن انساني و دامي، بذر و توليد اقدامات بسيار زيادي انجام شده است.
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان نيز در اين آيين گفت: شرق استان سمنان قطب كشاورزي اين استان محسوب شده و مركز تحقيقات استان سمنان در شاهرود ظرفيت خوبي براي توسعه و پيشرفت كشاورزي است.
سيد حسن ميرعماد افزود: با توجه به افت سطح آبهاي زير زميني در دشتهاي استان سمنان تغيير الگوي گشت و تحقيق در اين حوزه نقش بسزايي در توليد دارد.
وي ادامه داد: افزايش توليد در واحد سطح و درآمدزايي بيشتر براي كشاورزان بايد مد نظر باشد؛ چراكه با وضع موجود نمي توان افزايش سطح زير كشت را دنبال كرد.
ميرعماد اضافه كرد: استفاده از آبهاي شور در مناطق جنوبي استان سمنان ظرفيت خوبي براي بهره برداري از مناطق كويري در استان و كشور به شمار مي رود.
وي تأكيد كرد: در حوزه مبارزه زيستي با آفات، هنوز هم جاي تحقيقات گسترده تر در استان سمنان براي كاهش دغدغه كشاورزان وجود دارد.
ميرعماد گفت: بايد به اين مركز تحقيقاتي در استان سمنان توجه ويژه شود و نتيجه حاصل از تحقيقات را در اختيار بهره برداران قرار داد.
وي، افزايش ابزار كار را يكي از مهمترين بخش هاي مؤثر در پيشبرد سريع اهداف تحقيقاتي در اين مركز برشمرد.
رييس سابق مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان (شاهرود) در اين مراسم گفت: اهميت آب در استان سمنان نسبت به خيلي از استان هاي كشور بيشتر است.
دكتر عليرضا توكلي افزود: وضع مصرف آب در بخش كشاورزي در استان سمنان نسبت به خيلي از كشورهاي دنيا اسفناك است.
وي ادامه داد: اين مركز تحقيقاتي، كاركرد استاني دارد و استقلال آن در كنار تأمين منابع تحقيقاتي نيز بايد حفظ شود تا محققان و پژوهشگران جدي تر وارد عمل شوند.
اين محقق، استفاده از شيوه هاي نوين آبياري تحت فشار در اين مركز تحقيقاتي و مراكز و ايستگاه هاي تحت پوشش را امري حياتي براي طرح هاي تحقيقاتي و حفاظت منابع آب ذكر كرد.
وي تأكيد كرد: تعداد 27 نفر نيروي انساني در اين مركز مشغول فعاليت هستند كه با پيگيري هاي ويژه 85 درصد آنها به نيروهاي پيماني تغيير وضع داده شدند و وضع معيشتي آنان بهبود يافته است.
توكلي، تهيه بسته بهره وري آب را در استان سمنان يك امر ضروري خواند كه مي تواند مبناي مسايل باغي و زراعي استان سمنان قرار گيرد.
معاون استاندار سمنان نيز در اين آيين گفت: در شهرستان شاهرود اقدامات بسيار خوبي در عرصه هاي مختلف انجام شده و توانمندي هاي بسياري نيز در عرصه كشاورزي شرق استان سمنان وجود دارد.
سيد محمدرضا هاشمي افزود: امسال 350 تن انگور توليد شده در شهرستان شاهرود به پاكستان و زردآلوي بسطام با نام اين شهر به كشور مالزي صادر شده است.
فرماندار شاهرود با اشاره به اينكه زمين مناسب، كشاورزان ماهر و ظرفيت هاي تحقيقات كشاورزي در اين خطه وجود دارد، افزود: بايد از كشاورزي سنتي در اين منطقه بسرعت جدا شده و به سمت كشاورزي نوين گام برداشته شود.
هاشمي ادامه داد: وجود 35 هزار دانشجو در شهرستان شاهرود و بيش از 10 دكتراي تخصصي كشاورزي در بسطام بايد به درآمد زايي بيشتر كشاورزان و كاهش دغدغه آنان منجر شود.
وي تأكيد كرد: مركز تحقيقات كشاورزي نبايد يك منبع درآمدي باشد؛ بلكه بايد تحقيقات محور باشد و علاوه بر ظرفيت درون استان سمنان، بايد از توان خارج استان نيز استفاده شود.
هاشمي با تأكيد بر ترويج كشاورزي گفت: كشاورزان اين منطقه نيز از اين تحقيق و پژوهش ها بايد استفاده كنند تا درآمد زايي بيشتر داشته باشند و اقتصاد منطقه پوياتر شود.
رييس جديد مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان (شاهرود) نيز در اين آيين گفت: از سال 1349 اين مركز تحقيقاتي و پژوهشي استان سمنان در شاهرود تأسيس شده و نيروي انساني پويا و بي نظيري در عرصه تحقيقاتي دارد.
دكتر احمد دزيانيان افزود: در زمينه كنترل زيستي آفات، حفظ منابع آب و خاك و استفاده بهينه از آنها تلاش مضاعف خواهد شد و در راستاي توسعه كشاورزي استان سمنان و كمك به كشاورزان نيز گام هاي بزرگي برداشته مي شود.
وي ادامه داد: كمك ها و مساعدت هاي همه جانبه مديريت جهاد كشاورزي استان سمنان در اين حوزه بسيار راهگشاست.
در اين آيين با اهداي لوح از زحمات دكتر عليرضا توكلي رييس سابق اين مركز تقدير شد.
دكتر احمد دزيانيان پيش از اين به مدت سه سال رييس دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود بود.
وي كه داراي دكتراي كشاورزي است، پيش از اين نيز رياست اين مركز تحقيقاتي را دارا بوده است.ك2
شبك**7358**6167**1504