نرخ بيكاري زنان جوان در  11 استان كشور بالاي 50 درصد است

تهران-ايرنا- مركز آمار ايران اعلام كرد: آمارگيري صورت گرفته نشان مي دهد كه در 11 استان كشور نرخ بيكاري زنان جوان 15 تا 24 ساله بالاي 50 درصد است.

به گزارش ايرنا از نتايج آمارگيري نيروي كار سال 93 كه از سوي مركز آمار ايران انتشار يافته ، نرخ بيكاري زنان جوان در سال 93 به ميزان 43.8درصد بود.
بر اساس اين گزارش سه استان چهار محال بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و مازندران به ترتيب با 71.2 ،67.5 و 66.7 درصد بيشترين نرخ بيكاري زنان جوان را در ميان استان هاي كشور به خود اختصاص داده اند.
زنان بطور عام در مناطق روستايي نقش عمده اي در توليد دارند، بنابراين نرخ بالاي بيكاري زنان جوان در استان مازندران كه يكي از قطب هاي مهم توليد محصولات كشاورزي در كشور به حساب مي آيد، دور از انتظار است و به نظر مي رسد نرخ بالاي بيكاري زنان جوان استان مازندران ناشي از رشد اين نرخ در مناطق شهري باشد.
نرخ بيكاري گروه سني ياد شده در مناطق شهري و روستايي استان مازندران به ترتيب 44.4 و 32.3درصد ثبت شده است.
همچنين استان سيستان و بلوچستان با 19.4 درصد كمترين نرخ بيكاري زنان جوان را در ميان استان هاي كشور دارد و اين در حالي است كه نرخ بيكاري مردان در همين گروه سني در اين استان 25.2درصد گزارش شد.
عليرضا زاهديان معاون مركز آمار ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا در خصوص پايين بودن نرخ بيكاري زنان جوان در استان سيستان و بلوچستان،اظهار داشت: پايين بودن نرخ بيكاري زنان جوان در اين استان،بطور عام ناشي از اين است كه بسياري از زنان جوان در هنگام سرشماري حتي در جست و جوي كار نيستند و بخش وسيعي از آنان در جمعيت غير فعال اقتصادي جاي مي گيرند.
بسياري از كارشناسان معتقدند: براي ايجاد اشتغال صنعت بايد تحركي دوباره يابد، زيرا با اين تحرك بخش خدمات واقعي در كشور شكل خواهد گرفت.
اكنون بخش خدمات مهمترين بخش در اقتصاد ايران است و بيش از 10ميليون نفر در اين بخش اشتغال دارند.
ابراهيم رزاقي كارشناس اقتصادي پيشتر اعلام كرد: به ازاي هر 30نفر در ايران يك مغازه وجود دارد در حاليكه اين نسبت در كشورهاي توسعه يافته به ازاي هر 500 نفر يك مغازه فعاليت مي كند.
وي افزود: بسياري از مغازه هايي كه در ايران است به طور عام براي فرار از بيكاري شكل گرفته است در حاليكه صاحبان بسياري از اين بنگاهها در طول روز مشتري ندارند و صاحبان آنها دچار بيكاري پنهان مي باشند.
اقتصام(2)9123 ** 1559