بيش ازيك ميليون راس دام زنده درمانه وسملقان عليه بيماري هاواكسينه شد

بجنورد- ايرنا- رئيس اداره دامپزشكي شهرستان مانه وسملقان گفت: يك ميليون و يكصد هزار دام زنده توسط دامپزشكي اين شهرستان در هفت ماهه سال جاري واكسينه شدند.

احمدي روز دوشنبه در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: به منظور پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي اختصاصي دام و بيماري هاي مشترك بين انسان و دام با اعزام اكيپ هاي عملياتي در سطح شهرها و روستاها اين شهرستان واكسينه شدند.
وي، بيماري هايي كه دام ها عليه آن واكسينه شدند را شامل بروسلوز ، شاربن ،هاي ،سل ومشمشه عنوان و خاطر نشان كرد: با توجه به هشدارها و اخطار داده شده خوشبختانه در سالهاي اخير بيماري ها مهم دام ها كاهش چشمگيري داشته است.
وي اظهار كرد: در سال جاري تمام دامهاي سبك واكسيناسيون بروسلوز شدند.
شهرستان مانه وسملقان تعداد 7هزارو يكصد دام سنگين و 350 هزار دام سبك دارد.
ا.1744