اعضاي جديد هيات رئيسه شوراي استان مازندران انتخاب شدند

ساري - ايرنا - بابرگزاري انتخابات،اعضاي هيات رئيسه شوراي اسلامي استان مازندران انتخاب شدند.

به گزارش ايرنا در انتخابات روزدوشنبه شوراي استان كه در ساختمان سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان مازندران برگزارشد، سيدكمال آقاميري از ساري بعنوان رئيس شوراي اسلامي استان مازندران انتخاب شد.
براساس اين گزارش همچنين در اين انتخابات موسي قاسمي طوسي ازشوراي اسلامي شهر نكا بعنوان نايب رئيس انتخاب شد.
همچنين رسول خليلي از شوراي اسلامي شهر مياندرود ، احمدجعفري از شوراي اسلامي شهر سيمرغ و كيقبادي از شوراي اسلامي شهر آمل به ترتيب منشي اول،دوم وسوم انتخاب شدند.ك/3
7332/6097