بیمه سلامت ایلام 150 میلیارد ریال به مراكز درمانی دانشگاهی پرداخت كرد

ایلام - ایرنا - مدیركل بیمه سلامت ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاكنون حدود 150 میلیارد ریال در قالب هزینه بیمه دارندگان دفترچه بیمه سلامت در جریان طرح تحول نظام سلامت به مراكز درمانی دانشگاهی پرداخت شده است.

دكتر فالح كوهن روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار كرد: از مجموع این میزان هزینه، نزدیك به 86 میلیارد ریال برای بیمه شده های روستایی و عشایری پرداخت شده است.
وی یادآور شد: همچنین نزدیك به 70 میلیارد ریال نیز برای بیمه شده های شهری به مراكز درمانی دانشگاهی مرتبط با طرح تحول سلامت از سوی بیمه سلامت استان پرداخت شده است.
نزدیك به 400 هزار نفر از ساكنان شهری، روستایی و عشایری استان تحت پوشش خدمات درمانی بیمه سلامت ایرانیان قرار دارند.
7172/6034