دانشگاه فرهنگيان تاثيرگذارترين دانشگاه در آينده كشور است

همدان - ايرنا - استاندار همدان گفت: دانشگاه فرهنگيان تاثيرگذارترين دانشگاه در آينده كشور است و هيچ دانشگاهي به اندازه آن نمي تواند در آينده كشور موثر باشد.

به گزارش روابط عمومي استانداري همدان محمدناصر نيكبخت در نشست هيات امناي دانشگاه فرهنگيان افزود: فعاليت فرهنگي و آموزشي در توسعه هر كشور بيشترين تاثير را دارد و كشوري توسعه پيدا مي كند كه انسان هاي توسعه يافته اي داشته باشد.
وي اضافه كرد: اين آموزش و پرورش است كه دانشجوي شايسته و متناسب براي دانشگاه تربيت مي كند پس اصل و ريشه و اساس كار فرهنگي در آموزش و پرورش است.
نيكبخت با يادآوري جايگاه دانشسراي عالي تربيت معلم در گذشته آموزشي كشور اضافه كرد: انتظار مردم از دانشگاه فرهنگيان همان انتظار از دانشسراي عالي است و بايد دانشگاهي باشد كه به همه امور علمي مسلط و خروجي آن دانشجوي عالم باشد.
وي اظهار كرد: دانشگاه فرهنگيان بر اساس نياز و اهداف عاليه ، گزينش مناسب داشته و بهترين دبيران و معلمان را به جامعه ارائه مي دهد.
استاندار همدان گفت: با دانشجويان بايد به گونه اي رفتار كنيد كه انسانهاي تربيت يافته اي به جامعه وارد شوند و سرآمد باشند زيرا پايه كار دانشگاه فرهنگيان فرهنگي و آموزشي است.
نيكبخت خاطرنشان كرد: دنيا از نظر علمي متوقف نمي شود و همواره در حال پيشرفت است و بايد متناسب با جهان پيشرفت كنيم زيرا جوان ايراني جوان توانمندي است.
در اين نشست اعضاي هيات امناي دانشگاه فرهنگيان گزارشي از آخرين وضعيت دانشگاه ارائه و تصميماتي نيز در راستاي بهبود وضعيت دانشگاه اتخاذ شد.
2087/6993