ادبيات محروميت ازنام خلخال حذف شد

اردبيل - ايرنا- فرماندارخلخال گفت: با فراهم شدن زمينه توسعه اين شهرستان ادبيات محروميت ازنام خلخال حذف شده ومسوولين ازتكراراين كلمه درمحاوره ها ومكالمات اداري پرهيزكنند.

علي نظري روز دوشنبه درمجمع فصلي بسيج اقشارخلخال افزود: زماني كلمه محروميت با نام خلخال مانوس بوده ولي هم اكنون با اجراي پروژه هاي عمراني راه براي توسعه همه جانبه اين شهرستان هموارشده وانتظارمي رود ازاين پس مسوولين ومردم خلخال ازبكاربردن ادبيات محروميت براي نام خلخال كه جزايجاد احساس نااميدي براي مردم سودي ندارد پرهيزكنند.
وي بيان كرد: با وجود مشكلات فراوان برسر اجراي پروژه هاي عمراني روستايي وبالا بودن هزينه اجراي طرح ها بدليل كوهستاني بودن خلخال بسياري ازاهالي اين شهرستان ازخدمات مساوي ارايه شده درسطح شهرستان هاي بزرگ كشورازجمله اب شرب بهداشتي ،برق ،گازطبيعي وراه ارتباطي اسفالت بهره مند شده اند.
او اضافه كرد: بزودي با افتتاح راه اصلي خلخال به فيروزآباد مردم اين منطقه ازمزاياي يك راه اصلي ايمن واستاندارد براي دسترسي به مركزاستان بهره مند خواهند شد.
فرماندار خلخال به شروع عمليات اجرايي ارتقا سطح راه ارتباطي خلخال به اسالم ازفرعي به اصلي خبرداد وگفت: طرح احداث يك دهنه تونل درمسيراين راه با هدف حذف گردنه الماس نهايي شده ودرآينده به اجراي اين پروژه يكي ديگرازخواسته هاي مردم خلخال دراستفاده ازيك راه ايمن براي دسترسي به استان گيلان برآورده خواهد شد.
نظري با اشاره به ظرفيت هاي گردشگري درخلخال گفت: مطالب ارايه شده از زبان مسوولان درخصوص تاثيرگردشگري دراقتصاد اين شهرستان بايد واقع بينانه طرح وازافراط وتفريط درارايه مطالب مربوط به اجراي طرح هاي گردشگري پرهيزشود.
وي گفت: درجايي كه بزرگ نمايي نواقص مربوط به طرح هاي گردشگري مناسب به نظرنمي رسد ناديده گرفتن كارهاي انجام شده ازسوي دولت درتوسعه صنعت گردشگري درخلخال نيزدورازانصاف است .
فرماندارخلخال گفت: محدوديت جفرافيايي ونبود مازاد اقتصادي دوعامل مهم دركندي روند توسعه خلخال درگذشته بوده وتلاش مي شود با استفاده ازفكر ونظر جمعي وفرهيختگان ونخبگان عضومجمع بسيج اقشارموانع موجود برسرراه توسعه اقتصادي واجتماعي اين شهرستان برداشته شود.
خلخال در جنوب اردبيل واقع است.