پدیده ای نادر؛مشاهده همزمان زهره، مشتری ومریخ

تهران - ایرنا - علاقمندان به نجوم تا اوایل هفته آینده می توانند زهره، مشتری و مریخ را در پدیده ای نادر همزمان باهم مشاهده كنند. بهترین زمان رصد این سیاره ها، قبل از طلوع آفتاب است.

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از بی بی سی، پیوستگی سیاره ای پدیده ای است كه در آن سیاره ها به دلیل زمان چرخش آنها در مدارشان به دور خورشید، در راستایی قرار می گیرند كه چندین روز با یكدیگر قابل رویت هستند.
بر این اساس، امكان رویت همزمان سه سیاره زهره، مشتری و مریخ تا اواخر این هفته امكان پذیر است.
بهترین زمان مشاهده این سیاره ها، قبل از طلوع آفتاب است و روز پنج شنبه یك مثلث را تشكیل خواهند داد (هر سیاره روی یك راس مثلث قرار می گیرد).
نوبت بعدی كه این سیاره ها به صورت خوشه ای و نزدیك به هم در آسمان قرار گیرند، ژانویه سال 2021 خواهد بود.
از میان این سه سیاره، زهره به راحتی قابل تشخیص است؛ چرا كه 12 بار روشن تر از مشتری است. مشتری دومین سیاره درخشان است و مریخ حدود 250 برابر كم نور تر از زهره است و فقط قبل از طلوع آفتاب قابل مشاهده است.
مشاهده دو سیاره با هم در آسمان پدیده عجیبی نیست؛ ولی قرار گرفتن سه سیاره به طور همزمان در یك گروه به ندرت اتفاق می افتد. امكان مشاهده این سه سیاره بدون چشم مسلح، یكی از مهمترین عواملی است كه این گروه بندی را خاص می كند.
این پدیده به این معنی نیست كه سیاره ها به هم نزدیك شده اند، بلكه میلیون ها كیلومتر از هم فاصله دارند و دلیل اینكه نزدیك به هم به نظر می رسند، موقعیت نسبی آنان در منظومه شمسی است.
علمی (6) ** 9259**1440