هرباريوم گياهان دارويي زاگرس در چهارمحال و بختياري ايجاد مي شود

شهركرد– ايرنا– رئيس مركز تحقيقات سازمان جنگل ها و مراتع كشور گفت: هرباريوم گياهان دارويي منطقه زاگرس در استان چهارمحال وبختياري راه اندازي مي شود.

هر باريوم محلي است كه در آن نمونه هاي خشك شده گياهان را به شيوه هاي علمي خاص نگهداري مي كنند، اهميت هرباريوم ها به نسبت تعداد نمونه هاي موجود در آنها و وسعت مناطقي است كه نمونه هاي گياهي آنرا در بردارد.
هرباريومها از منابع علمي دائمي و قابل دسترسي گياه شناسان اند كه مي توانند با مراجعه به نمونه هاي گياهي موجود در آنها اطلاعات لازم در مورد عناصر پوشش گياهي هر سرزمين را به آساني بدست آورند.
عادل جليلي شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در شهركرد اظهار داشت: اين هرباريوم با تمركز گياهان دارويي منطقه زاگرس در 20 هكتار از زمين هاي كشاورزي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي چهارمحال و بختياري در شهركرد راه اندازي مي شود.
وي ادامه داد: با راه اندازي شعبه گياه شناسي زاگرس در چهارمحال و بختياري، مي توان يك هزار و 500 گونه گياهي كشور و جهان را جمع آوري و توليد كرد.
جليلي افزود: در صورت راه اندازي هرباريوم گياهان دارويي زاگرس در چهارمحال و بختياري، به راحتي مي توان بين 30 تا 40 سال، گونه هاي گياهي مورد نظر را در سردخانه هاي استاندارد اين مركز نگهداري كرد.
وي تصريح كرد: احداث مجموعه آزمايشگاهي مجهز و راه اندازي بانك ژن، در هرباريوم گياهان دارويي زاگرس در چهارمحال و بختياري نقش مهمي در حفظ ذخاير ژنتيكي دارد.
رئيس مركز تحقيقات سازمان جنگل ها و مراتع كشور بيان داشت: در صورت تامين بودجه، هرباريوم گياهان دارويي زاگرس در چهارمحال و بختياري تا دو سال آينده آماده بهره برداري مي شود.
وي اضافه كرد: به منظور سرعت بخشي به اجراي اين پروژه مهم، مي توان از توان بخش خصوصي نيز استفاده كرد.
به گزارش ايرنا، زيرساخت هاي لازم براي راه اندازي هرباريوم گياهان دارويي زاگرس در چهارمحال و بختياري مانند آب، برق و گاز هم اكنون در سايت 45 هكتاري مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان واقع در شهركرد آماده است.
از اين سايت 20 هكتار به هرباريوم گياهان دارويي زاگرس اختصاص مي يابد.
در استان چهارمحال و بختياري دو هزار و 60 گونه گياه دارويي رويش دارد كه از اين تعداد 960 گونه انحصاري اين استان است.
7362/ 6014/