تعداد اعضاي كميسيون سياستگذاري شهر دوستدار كودك در شوراي شهر تصويب شد

تهران- ايرنا- اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران با تصويب دو فوريت طرحي تعداد اعضاي كميسيون سياستگذاري شهر دوستدار كودك را تصويب كردند.

به گزارش ايرنا؛ اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران روز سه شنبه در يكصد و نود و چهارمين جلسه علني ، به عضويت شش نفر از اعضاي شوراي شهر در كميسيون سياستگذاري شهر دوستدار كودك راي دادند.
بر اين اساس از هر يك از كميسيون هاي تخصصي شوراي اسلامي شهر تهران يك نفر در كميسيون شهر دوستدار كودك حضور مي يابد.
اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه گذشته اين شورا آئين نامه اجرايي مصوبه شهر دوستدار كودك را تصويب كرده بودند.
برنامه ريزي در راستاي بهبود شرايط زيست محيطي و تعيين امكانات رفاهي براي كودكان در سطح شهر تهران، با توجه به مصوبه سومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران در ارديبهشت سال 88 در قالب شهر دوستدار كودك به شهرداري تهران واگذار شده است.
همچنين در اين جلسه اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران دو فوريت طرح نامگذاري خياباني به نام شهيد سردار حسين همداني را تصويب كردند.
تهرام/7244//1348

سرخط اخبار جامعه