عرضه قريب الوقوع مرحله دوم اوراق سلف موازي استاندارد نفت كوره

تهران - ايرنا - شركت تامين سرمايه بانك ملت به منظور تحقق مأموريت سازماني خود در راستاي تامين مالي بخش انرژي مشتمل بر صنايع نفت، گاز و پتروشيمي كشور، مرحله دوم انتشار اوراق سلف موازي استاندارد نفت كوره شركت ملي نفت ايران را در دستور كار خود دارد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، علي قاسمي ارمكي در جمع رسانه هاي خبري، با اعلام خبر انتشار قريب‌الوقوع مرحله دوم اوراق سلف موازي استاندارد نفت كوره شركت ملي نفت ايران توسط شركت تامين سرمايه بانك ملت، افزود: با توجه به تصويب پذيرش و انتشار اوراق سلف نفت كوره در هيأت پذيرش بورس انرژي، اوراق مزبور به ارزش 2,000 ميليارد ريال در روزهاي آتي در بورس انرژي عرضه خواهد شد.
ي با اشاره به لزوم ايجاد تنوع در ابزارهاي مالي اسلامي و در نظر گرفتن سلايق و ذائقه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاران به منظور هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه گفت: اوراق سلف موازي استاندارد در راستاي تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي شركت ملي نفت ايران منتشر مي‌گردد. اين اوراق با نام و معاف از ماليات بوده و هر ورقۀ سلف معرف ارزش ريالي يك تن نفت كوره 380 سانتي‌استوك در روز عرضه اوليۀ اوراق سلف خواهد بود، بدين صورت كه قيمت پايۀ دلاري نفت كورۀ 380 سانتي استوك، براساس نفت كوره 180 سانتي استوك خليج‌فارس منتشره در نشريۀPlatt’s European Marketscan استخراج و با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر بازار و اعمال ديفرنشيال مشخص (PEREMIUM/DISCOUNT) و همچنين در نظر گرفتن نرخ تسعير ارز براساس مكانيزم مصوب هيات‌مديره بورس انرژي مشخص مي گردد.
وي افزود: قيمت ريالي هر قرارداد در رعايت مادۀ 78 دستورالعمل معاملات كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس انرژي، حداقل 2 روز كاري قبل از عرضه در سايت بورس انرژي منتشر خواهد شد. همچنين علاقمندان مي‌توانند اين اوراق را از طريق شبكه كارگزاران داراي مجوز انجام معاملات در بورس انرژي خريداري نمايند. همچنين معاملات ثانويه اين اوراق نيز حداكثر ده روز پس از پايان عرضه اوليه در بورس انرژي قابل انجام خواهد بود.
قاسمي‌ارمكي اظهار داشت: شركت تامين سرمايه بانك ملت به عنوان مشاور پذيرش، متعهد خريد در عرضه اوليه و بازارگردان اين اوراق و شركت كارگزاري بانك ملت نيز عامليت فروش اين اوراق را بر عهده دارند.
وي با اشاره به امكان تسويۀ اين اوراق از دو طريق تحويل فيزيكي نفت كوره يا تسويه نقدي قرارداد سلف در سررسيد، افزود: طبق طراحي صورت گرفته، اين اوراق قابليت اعمال اختيار فروش و اختيار خريد تبعي را در سررسيد يكسالۀ اوراق به ترتيب براي سرمايه‌گذاران و شركت ملي نفت ايران داراست.
وي ادامه داد: مهلت تسويه در دوره عرضه اوليه و معاملات ثانويه يك روز كاري پس از انجام معامله و تسويه نقدي در سررسيد حداكثر پنج روز كاري پس از آخرين روز معاملاتي خواهد بود. همچنين تحويل فيزيكي دارايي پايه براساس ترتيبات مندرج در اميدنامۀ اوراق سلف صورت خواهد پذيرفت.
مديرعامل شركت تأمين سرمايۀ بانك ملت، اظهار داشت: شركت تامين سرمايه بانك ملت به عنوان بازارگردان، نقدشوندگي اوراق را تا سررسيد آن با سود روزشمار 23 درصد تضمين نموده است. جدول قيمت‌هاي خريد و فروش تعهد شده بازارگردان همزمان با انتشار اطلاعيۀ عرضۀ اوراق سلف، در سايت شركت و سايت بورس انرژي منتشر خواهد شد.
وي با اشاره به ساير ويژگي‌هاي اوراق سلف نفت كوره، افزود: با توجه به اختيار فروش تبعي در نظر گرفته شده براي خريداران اوراق، حداقل بازدهي اين اوراق در سررسيد و براساس قيمت ريالي آن، معادل 25 درصد روزشمار مي‌باشد. همچنين امكان كسب سود مازاد بر حداقل تضمين شده تا سقف 28 درصد از ديگر مزاياي اين اوراق براي سرمايه‌گذاران است كه مي‌تواند باعث ورود سرمايه‌هاي سرگردان و نقدينگي مازاد جامعه به سمت بازار سرمايه شود.
وي با اشاره به مباني علمي و فقهي قرارداد سلف، گفت: سلف يكي از اقسام بيع است كه براساس آن بهاي كالا همزمان با انعقاد قرارداد پرداخت مي گردد و اصل كالا در زماني معين در آينده به خريدار تحويل مي‌گردد. طبق نظر فقها اگر در قرارداد بيع، براي تحويل كالا مدت تعيين گردد، معامله را بيع سلف مي گويند.
طبق مباني فقه شيعه و اهل سنت، فروشندۀ نخست سلف (عرضه‌كننده)، با دريافت قيمت كالا، ورقۀ سلف را به خريدار مي دهد كه به سبب آن خريدار يا هر كسي كه خريدار وي را به عرضه‌كننده حواله دهد، حق دارد در سررسيد به عرضه‌كننده مراجعه كرده و مقدار معيني كالا تحويل بگيرد. از آن‌ جهت كه در قرارداد، كليۀ مشخصات كالا شامل حجم، نوع، محل تحويل و ساير مشخصات قرارداد معين و غيرقابل تغيير است و در بورس ها به عنوان بازار رسمي معامله مي گردد سلف موازي استاندارد ناميده مي شود.
اقتصام(3) 9141**1558

سرخط اخبار اقتصاد